کتابداری و اطلاع رسانی و تحلیل واریانس یکطرفه

دانلود پایان نامه

درون گروهی 213/45739118227 65 957/703678741
کل 985/47698065662 67 1683152460
از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شد و همانطورکه از نتایج جدول 4-22 مشاهده می‌شود با توجه به مقدار آلفای 256/0 و مقدار آزمون 392/1 تفاوت معناداری بین مرد و زن بودن از جهت میزان پرداختن به موضوع کتاب و کتابخوانی وجود ندارد و بدین ترتیب فرضیه دوم پژوهش مورد تایید قرار نگرفت.
فصل پنجم
بحث،
نتیجهگیری و
پیشنهادها
5-1 مقدمه
در این فصل یافتهها با توجه به پرسشها و فرضیهها مورد تحلیل و تبیین قرار میگیرد، سپس بحث و تحلیلهای مرتبط در هر بخش به صورت جداگانه بیان میشود و در پایان پیشنهاداتی براساس یافتهها و نیز برای پژوهشهای آینده ارائه خواهد شد.
پژوهش حاضر با هدف تعیین مفاهیم کتاب، کتابخوانی در برنامههایی رادیویی شبکه فرهنگ صدای جمهوری اسلامی ایران در سال 1391 انجام شد. این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوا انجام گرفته است.
جامعه پژوهش شامل 74 عنوان ( 6875 برنامه) برنامه رادیویی شبکه فرهنگ در سال 1391 بوده است. در ابتدا چک لیستی از مفاهیم مورد نظر و مفاهیم مرتبط با آن تهیه شد و به تایید اساتید راهنما، مشاور و صاحبنظران رسید. پس از تهیه چک لیست، پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوا انجام شد، بدین منظور با شنیدن محتوای برنامهها، مشخصات و میزان پرداخت به مقوله کتاب و کتابخوانی در کاربرگهایی وارد گردید و سپس دادههای استخراج شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
5-2 تحلیل پرسشهای پژوهش
پرسش اول پژوهش: میزان استفاده از واژه های مرتبط با کتاب و کتابخوانی چقدر است؟
در برنامه های رادیویی شبکه فرهنگ مورد بررسی از تعداد 74 عنوان برنامه و در کل تعداد6875 برنامه، در سال 1391 بین 101 تا 200 بار (31561 مرتبه و کمتر از 50 (5454 مرتبه) که در مجموع تکرار واژه ها 716313 و جمع واژه‌ها نسبت به هر بار تولید 62857 بوده است.
ذوالقدری (1388) در پژوهش خود به این نتیجه رسید که در کمتر از 50 درصد از رمان های چاپ شده به مفاهیم کتاب، کتاب خوانی و کتابخانه ها پرداخته شده است. یزدیان راد (1389) در تحقیقی به این نتیجه رسید که فقط چند عنوان از نشریات مورد پژوهش وی مسئولیت انتشار مقاله ها را دارند و به موضوعات مورد بررسی، یعنی کتابجخوانی و کتابخانه های کودکان کمتر پرداخته شده است. کاجبرگ (1996) در بررسی خود به این نتیجه رسید که گرایش موضوعی بیشتر مقاله ها مربوط به مباحث و فعالیتججهای سنتی کتابداری است.
پرسش دوم پژوهش: میزان تولید برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ در موضوع کتاب و کتابخوانی به تفکیک نام برنامه چقدر است؟
در برنامه های رادیویی شبکه فرهنگ مورد بررسی از تعداد 74 عنوان برنامه و در کل تعداد6875 برنامه، در سال 1391مورد بررسی در مجموع716313 واژه بوده است. با توجه به نتایج به نظر میرسد برنامهها در زمینه برنامهسازی مرتبط با مقوله های کتاب و کتابخوانی بهتر عمل کرده اند. اما برنامهها میتوانند نقش فعالتری در زمینههای مختلف مربوط به کتاب و کتابخوانی ایفا کنند.

پرسش سوم پژوهش: میزان تولید برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ در موضوع کتاب و کتابخوانی به تفکیک ساختار چقدر است؟
در برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ مورد بررسی از تعداد 74 عنوان برنامه و در کل تعداد6875 برنامه، در سال 1391مورد بررسی بیشترین میزان استفاده از واژه های مرتبط با کتاب و کتابخوانی مربوط به برنامههایی با ساختار کلامی پیامی(22229 مرتبه)، مسابقه(17770 مرتبه)، روایی آوایی(15360 مرتبه) و پیامی(11547 مرتبه) بوده است.
با توجه به تعداد ساختارهای برنامهسازی در برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ و هر ساختار پرداختن به موضوع کتاب و کتابخوانی در این خصوص ساختار کلامی پیامی بیشترین فعالیت را نشان داده اند. این میتواند نکته مثبتی در ارائه مقوله های مورد بررسی پژوهش از طریق برنامه ها باشد.
پرسش چهارم پژوهش: میزان تولید برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ در موضوع کتاب و کتابخوانی به تفکیک مدت اجرای برنامه چقدر است؟
در برنامه های رادیویی شبکه فرهنگ مورد بررسی از تعداد 74 عنوان برنامه و در کل تعداد6875 برنامه، در سال 1391مورد بررسی بیش از 61 دقیقه (19451مرتبه) و کمتر از 15 دقیقه (2039 مرتبه). یزدیان (1389) تعداد کل مقالات منتشرشده توسط نشریات تخصصی کتابداران و اطلاع‌رسانی نشان داده که 1429 عنوان مقاله در طی سال‌های پژوهش در این نشریات منتشر شده که 52 عنوان از مقالات (3/6درصد) به موضوع ترویج کتابخوانی و 27 عنوان از مقالات (1/8درصد) به موضوع کتابخوانه‌های کودکان پرداخته‌اند که از این بین 75 مقاله (94/9 درصد) تألیف و 4 مقاله (5/1درصد) ترجمه است. از مجموع مقالات مرتبط با مقوله‌های کتابخوانی و کتابخانه‌های کودکان در نشریات تخصصی حوزه کتابداری و اطلاع رسانی 37 مقاله (46/8درصد) پژوهشی، 21 مقاله (26/6درصد) تحلیلی، 2 مقاله (2/5درصد) مروری و 19 مقاله (24/1 درصد) گردآوری می‌باشد.
پرسش پنجم پژوهش: میزان تولید برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ در موضوع کتاب و کتابخوانی به تفکیک گروههای برنامه چقدر است؟
در برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ مورد بررسی از تعداد 74 عنوان برنامه و در کل تعداد6875 برنامه، در سال 1391مورد بررسی 7/29 درصد از برنامههای مورد مطالعه از جهت گروه برنامه ای، در گروه فرهنگ و دانش، 7/25 درصد در گروه مطالعات فرهنگی، 23 درصد در گروه فرهنگ و ادب، 5/9 درصد در گروه فرهنگ و هنر، 4/5 درصد در گروه فرهنگ و جامعه، 1/4 درصد گروه فرهنگ و اندیشه، 4/1درصد در گروه اداره کل نمایش، 4/1 درصد در گروه پخش قرار می گیرند.
یونتار و یالوی (2000) در پژوهشی درباره تحلیل محتوای مقالات مجلات کتابداری و اطلاع‌رسانی در سالهای 1952 و 1994 به این نتیجه رسدی که مقوله‌هایی چون «فن‌آوری» و «استفاده و خدمات» ویترین سه مقالات را به خود اختصاص داده‌اند. و کوفوگیاناکیس و سلاتر (2004) تحقیقی با عنوان «تحلیل محتوای تحقیقات کتابداری» انجام دادند. هدف این مطالعه تحلیل محتوای نشریات سال 2001 کتابداری و اطلاع‌رسانی بود. جامعه پژوهش شال 2664 مقاله از 107 نشریه کتابداری بود. نتایج نشان داد که 3/30 درصد مقالات پژوهشی بودند. در رده‌بندی موضوعی مقالات، هفت مقوله وجود داشت که به ترتیب از بیشترین تعداد به کمترین به این صورت بودند: دسترسی و بازیابی اطلاعات، مجموعه‌سازی، مدیریت، آموزش، مرجع، تاریخ کتابخانه‌ها، حرفه کتابداری است.