کتاب‌های الکترونیک و نقد و بررسی کتاب

دانلود پایان نامه

میزان تولید برنامههای شبکه فرهنگ در سال 1391 با موضوع کتاب و کتابخوانی به تفکیک مدت اجرای برنامه چقدر است؟
میزان تولید برنامههای شبکه فرهنگ در سال 1391 با موضوع کتاب و کتاب¬خوانی به تفکیک گروههای برنامه چقدر است؟
میزان تولید برنامههای معرفی کتاب در برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ در سال 1391 چقدر است؟
میزان تولید برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ در سال 1391 با موضوع نقد و بررسی کتاب چقدر است؟
میزان تولید برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ در سال 1391 با موضوع قصهگویی و قصهخوانی چقدر است؟
تولید برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ در سال 1391 در زمینه کتاب و کتابخوانی بر حسب جنسیت و همکاران برنامه ساز چگونه است؟
6-1 فرضیههای پژوهش
فرضیه اول. بیش از 40% برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ به مفاهیم کتاب، کتابخوانی و ترویج کتابخوانی اشاره نشده است.
فرضیه دوم. پرداختن به مفاهیم کتاب، کتابخوانی در برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ با جنسیت برنامهسازان ارتباط معنی داری دارد.
1-7 تعاریف مفهومی و عملیاتی مفاهیم پژوهش:
رادیو: رادیو یکی از وسائل ارتباط جمعی است که می توان آن را یک رسانه خواند. تماس با رادیو کاملاً غیر دیداری است. رموز رادیو صرفاً شنیداری اند و شامل صحبت، موسیقی، صداها(افکت)، می شوند . عرضه این رموز در رادیو باید به گونه ای باشد که مخاطب دچار ابهام نشود(کرایسل،1381، ص4).
در این تحقیق رادیو به عنوان رسانه ای است که حافظ فرهنگ محسوب می شود و از آن به عنوان رسانهای تاثیر گذار و اطلاع رسان برای ایجاد بستری مناسب در امر کتاب، کتابخوانی و ترویج کتابخوانی به کار گرفته خواهد شد.
برنامه رادیویی: برنامه رادیویی مجموعه ای است مرکب ازاصوات معنی دار متوازن منسجم؛ دربرگیرنده حداقل یک پیام پنهان یا اشکار که با توجه به فرهنگ جامعه خود برای جامعه زبانی یا جامعه معین آماری با مدتی ازپیش تعیین شده یا مقید به لحظه عرضه می شود(استاد نصرت ا… بابا یی، صدای ماندگار- 1389).
رادیو فرهنگ: رادیو سراسری فرهنگ در پی تصمیم معاون محترم وقت مبنی بر تخصصی شدن رادیوها در سال 1378 شروع به فعالیت نمود؛ این در حالی است که قبل از آن به عنوان کانال دوم رادیو، پخش مذاکرات علنی مجلس شورای اسلامی را عهدهدار بوده است.
مخاطبان این شبکه میتوانند جدیدترین مباحث فرهنگی و فکری را شنیده و با مسائل جاری ادبیات و هنر به صورت مطلوبی آشنا شوند. همچنین میتوانند مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی را از این شبکه دنبال کنند.
رادیو فرهنگ روی فرکانس FM:106 و AM:558 به صورت 24 ساعته پخش میگردد.
کتابخوانی: مطالعه، خواندن هدفمند است وفرد مطالب را دسته بندی نموده و سپس حفظ می نماید، در مطالعه، فرد مطالب را به یاد میسپارد و یادآوری مینماید. خواندن هدفمند نیست و فرد ملزم به یاد سپاری و یاد آوری مطلب نیست مگر اینکه در خواندن مطلب، توجه و دقت نماید و بخواهد به حافظه بسپارد(سیف،1387).
البته مراد از کتابخوانی مطالعه به هر شکل و فرمت مواد خواندنی است .
کتاب: واژه “Book” در لغت به‌معنای کتاب، دفتر، نامه، مجلد، کتابچه و دفترچه آمده(حق شناس،1380) و اصطلاحا عبارت از مجموعه معلومات و اطلاعاتی است که با حجم‌های مختلف در یک و یا چند جلد خطی و یا چاپی، در یک نسخه یا بیشتر انتشار می‌یابد.(قاسمی، 1382)
طبق تعریف یونسکو، کتاب معمولاً‌ از 48 صفحه بیشتر و به طور مستقل صحافی شده است. به کمتر از این مقدار جزوه یا رساله می‌گویند.(سلطانی،1379) این تعریف بیشتر مناسب کتاب‌های چاپی و دستنویس است و بر اساس شکل فیزیکی کتاب‌های سنتی ارائه شده است که وابسته به فن‌آوری‌های مورد استفاده در گذشته می‌باشد، از این‌رو جامعیت و مانعیت لازم را ندارد.(محسنی،1386) تعریف دیگری توسط ابرامی ارائه شده است: کتاب، یک رسانه گروهی است که در آن، مطالبی ضبط شده و قابل انتقال باشد و بازیابی مطالب آن از نظر زمان و مکان محدود نباشد.(ابرامی،1357) این تعریف از پاره‌ای جهات کامل‌تر از تعریف قبلی است. زیرا در آن محدودیت فیزیکی مانند چاپی یا دست‌نویس، الکترونیکی یا غیرالکترونیکی برای کتاب وجود ندارد و وابسته به فن‌آوری خاصی نیست و شامل بسیاری از کتاب‌های الکترونیکی نیز می‌شود.(محسنی،1386)

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   سرمایه مخاطره پذیر و کارآفرینی سازمانی

فصل دوم:
مبانی نظری و
پیشینه پژوهش
2-1 مبانی نظری
از گذشتههای دور، کتاب به عنوان یکی از ابزارهای آموزشی مورد توجه بوده است. مطالعه و بهره گیری از تازههای علمی، در روح آدمی موثر است و سبب پیشرفت و تعالی خواهد شد. تجربه جهانی نشان میدهد که رشد و توسعه تمدنها، در رشد فکری و فرهنگی هر جامعه ریشه دارد و بدون رشد فرهنگ کتابخوانی در جوامع نمیتوان به تعالی هیچ تمدنی دل خوش کرد. بدون شک، ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی موجب رشد فرهنگی و علمی هر کشوری خواهد شد(چهره و همکاران،1387).