کشورهای توسعه یافته و ساختارهای اجتماعی

دانلود پایان نامه
نقش فن آوری اطلاعات در توسعه ی مدیریت شهری
در دو دهه اخیر، واژه فن آوری اطلاعات یا فن آوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک پدیده ی نوظهور و قدرتمند، جایگاه جهانی خود را پیدا کرده است و به نظر میرسد به زودی کاربردهای مختلف آن، تمام امور روزمره جوامع را- به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم _ تحت تأثیر خود قرار دهد. سرعت تأثیرگذاری و گسترش این پدیده بسیار زیاد است به طوری که از هم اکنون انتظار میرود در ساختارهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و هم چنین در بنیانهای سنتی اداره جوامع، تحولات اساسی رخ دهد و سیستم جدیدی از مدیریت معرفی گردد..
بیشتر کشورهای توسعه یافته منافع و خطرهای احتمالی فن آوری اطلاعات و ارتباطات و کاربردهای آن را پذیرفتهاند و از آن استفاده میکنند. بعضی از کشورهای در حال توسعه و یا فقیر نیز که در خصوص مزایا و فرصتهای این فن آوری اطلاعات کافی ندارند و یا از امکانات اقتصادی لازم برای بهکارگیری این پدیده بیبهره هستند، در این زمینه دچار عقبماندگی شدهاند. کشورهائی نیز وجود دارند که از نظر مالی مشکل خاصی ندارند، اما با رویکردی ایدوئولوژیک به این پدیده ی نوظهور نگاه میکنند و باعث تأخیر و یا مانع استفاده مردم کشور خود میشوند. متأسفانه این رویکرد موجب میشود خسارات جبرانناپذیری به جامعه تحمیل گردد. از آنجا که تمام ابعاد این پدیده ( و به خصوص بعضی از کاربردهای آن مانند شهر الکترونیکی) حتی در بعضی از کشورهای توسعه یافته نیز شناخته شده نیست. بنابراین، فرهنگسازی و آسیب شناسی در زمینه معرفی فن آوری اطلاعات و ارتباطات و کاربردهای آن اقدام موثّری محسوب میشود(جلالی، 1384).
به کارگیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات در اداره ی امور شهر هم از دیدگاه شهروندان و هم از دیدگاه مدیران شهری دارای مزایای فراوانی است که برخی از آن ها عبارتند از(محکی، 1386، ص 77):
از دیدگاه مدیران شهری
شناسایی بهتر مشکلات و نقاط ضعف شهر.
افزایش قدرت کنترل و نظارت بر شهر.
تقویت رقابت تجاری شهر و ایجاد فرصتهای تجاری بیشتر توسط تجارت الکترونیک.
ارتباط بهتر سازمانها و ارگانهای مختلف شهری.
افزایش مشارکت مردم در اداره شهر.
کاهش آلودگی هوا با کاهش ترافیک شهری.
تسریع در برطرف شدن مشکلات ایجاد شده در شهر با ارتباط مستقیم مدیران شهری با شهروندان.
ایجاد زیرساختار لازم برای توسعه آتی شهر.
کاهش فساد اداری از طریق شفافسازی فرایندها.
افزایش نظم در فعالیتهای شهر با استفاده از سیستم اطلاعات جامع.
مدیریت و نظارت واحد شهری.
از دیدگاه شهروندان
پیگیری بهتر امور.
دسترسی به پایگاه اطلاعاتی شهری مورد نیاز.
شناسایی بهتر مشکلات و نقاط ضعف شهر به منظور بهبود در تصمیمگیری در بعضی از فرآیندهای زندگی.
صرفهجویی در زمان و هزینه.
ارتباط بهتر با سازمانها و ارگانهای مختلف شهری.
دسترسی 24 ساعته به خدمات شهری.
افزایش سطح آگاهی.
بهرهگیری از خدمات اینترنتی با کیفیت و سرعت بالا.
شهرداری یکی از مهمترین نهادهای مدیریت شهری در ساختارهای اجتماعی و سیاسی محسوب میشود که تحت تأثیر انقلاب اطلاعات و ارتباطات قرار گرفته است (نظریان آزاد، 1388، ص1). سامانه ی 137 مدیریت شهری، به عنوان یکی از بخش های مدیریتی در این حوزه ، با استفاده از شبکه ارتباطی و ایجاد امکان برقراری ارتباط تلفنی بین شهروندان و مدیران تا حدودی فضای طرح نیاز های شهروندان و بررسی رضایتمندی از پروژه های اجرائی و نظارت برحسن اجرای فعالیت های شهرداری را تحقق بخشیده است که با توجه به مطالعات انجام شده و نظر سنجی های به عمل آمده از جایگاه خوبی برخوردار می باشد.