کشورهای توسعه یافته و سرمایه انسانی زنان

دانلود پایان نامه
سرمایه انسانی افراد درحال تحصیل درسال 85 درکل کشور174941817.976میلیون ریال برآورد شد.
سرمایه انسانی زنان و مردان در بخش آموزش عالی نیز به طور جداگانه محاسبه گردید و با توجه به رتبه بندی استانی به این نتیجه رسیدیم که هنوز در استان های مختلف کشور میزان تحصیلات مردان بیشتر از زنان است. در صورتی که امروزه زنان نیز مانند مردان در مشاغل مهم کشوری مشغول به کارند و می توانند در پیشبرد اهداف کشور مؤثر واقع شوند. پس می باید شرایطی مهیا شود تا زنان نیز به میزان مردان به ادامه تحصیلات عالیه بپردازند.
در ضمن در مورد هزینه ای که برای آموزش افراد در بخش آموزش عالی ( و با کمی مسامحه در سایر مقاطع تحصیلی) می شود باید دقت نمود که این افراد جذب کشورهای توسعه یافته نشوند و در کشور خود برای آنها شرایط مناسبی ایجاد کرد که بتوانند از دانش خود استفاده کنند، و این همه منابعی که خرج تحصیل این افراد می شود با مهاجرت آنها به هدر نرود.
از روش گذشته نگر برای اولین بار در ایران استفاده می شود که به طور قطع در کارهای آتی میتوان آن را کامل تر نمود. زیرا در این تحقیق فقط از هزینه های دولتی استفاده شد، در صورتی که هزینه های خصوصی و هزینه فرصت نیز بخش عمده ای را در هزینه های آموزشی به خود اختصاص می دهند و نیز اگر امکان جمع آوری داده های آموزشی بخش خصوصی باشد، می توان نتایج را بهبود بخشید؛ که پیشنهاد می شود در کارهای آتی این مسائل را مدنظر قرار دهند و این روش را به طور کامل تر در جهت برآورد سرمایه انسانی استفاده کنند. همچنین به عنوان زمینه مطالعاتی جدید پیشنهاد میشود که در پژوهش های آتی سطح سرمایه انسانی به تفکیک برای خانوارهای شهری و روستایی برآورد شود.
با توجه به آزمون های انجام شده بین دو متغیر HC و GDP به این نتیجه رسیدیم که HC استانی بر GDP استانی اثر گذاراست. با افزایش یک واحد HC استانی، GDP استانی 99/0 واحد افزایش می یابد.
بدین معنا که افزایش سرمایه انسانی باعث افزایش GDP می شود که شاخصی ساده از رشد و توسعه یک کشور (یا استان) می باشد. در مقابل هر چه GDP افزایش یابد، می توان برای بخش آموزش هزینه های بیشتری کنار گذاشت و به امر آموزش نسل جدید بیشتر پرداخت، بنابراین سرمایه انسانی افزایش می یابد.
البته این نکته حائز اهمیت است که در کشور مان (ایران) کلیه دانش آموختگان و افراد تحصیل کرده در هر مقطع و به خصوص دارای مدرک از آموزش عالی در شغل مناسب و یا متناسب با تحصیلات خود مشغول به کار نمی باشند. همچنین مسئله مهاجرت عده ای از افراد دارای تحصیلات عالیه به کشورهای دیگر به خصوص کشوهای توسعه یافته و یا وجود مسئله بیکاری نیز باید مورد توجه قرار گیرد تا به طور قطع بتوان گفت سرمایه انسانی و هزینه ای که برای تشکیل آن می شود لزوما در جهت رشد و توسعه کشور و استان هاست.
در مورد سایر آزمون ها، قطعیتی در نتیجه حاصل وجود ندارد زیرا هیچ یک، موجودی سرمایه فیزیکی را به درستی نشان نمی دهد و نیز با GDP در ارتباط هستند (هم خطی دارند). بنابراین پیشنهاد می شود در کارهای تحقیقاتی بعدی بر محاسبه سرمایه فیزیکی تلاش شود و این متغیر را در کنار متغیر سرمایه انسانی (که از روش هزینه ای محاسبه شده است و مقداری پولی است) در تابع تولید قرار دهند و آزمون مربوطه را انجام دهند تا نتایج صحیح تری حاصل شود.
کلیه پیشنهاداتی که در این فصل بیان شد هرکدام می تواند در قالب یک کار پژوهشی مجزا انجام شود.
این تحقیق با تمام مشکلاتی که بیشتر به جمع آوری داده های آماری در ایران مربوط می شود، برای تسهیل در کار افرادی که در محاسبات خود نیاز به متغیر سرمایه انسانی به صورت ریالی داشتند، انجام شد که امید است مفید واقع شود.
فصل پنجم:
منابع و مآخذ
منابع فارسی
افشاری، زهرا. 1377. بررسی اثر تحصیلات عالی، تجربه بر دریافتی های شاغلان (بخش خصوصی-دولتی) در ایران با استفاده از مدل مینسر. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره 17.
امیری، میثم. بهمن 1385. سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی در ایران ( بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی 28 استان کشور طی دوره 82-79 بر اساس روش اقتصاد سنجی فضایی). پایا نامه کارشناسی ارشد به راهنمایی دکتر تیمور رحمانی.
تقوی، مهدی و محمدی، حسین. تأثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی ایران. پژوهشنامه اقتصادی، شماره 22.
تودارو، مایکل. 1378. توسعه اقتصادی در جهان سوم. جلد اول. ترجمه غلامعلی فرجادی. تهران. مؤسسه عالی در پژوهش و برنامه ریزی و توسعه.
جونز، گرنت. 1376. اقتصاد آموزش. ترجمه مصطفی عمادزاده. جهاد دانشگاهی اصفهان.
دهقان نیری، مرضیه. 1379. گزارش نهائی طرح پ‍ژوهشی ارزیابی تحقیقات انجام شده در زمینه اقتصاد آموزش و پرورش ایران در فاصله سالهای 46-77. ناظر طرح دکتر بهرام محسن پور. گروه پژوهشی اقتصاد و برنامه ریزی توسعه آموزش و پرورش.
رضوی، سید محمود و دیگران. تجزیه وتحلیل هزینه و فایده های آموزش. تهران. سازمان مدیریت و برنامه ریزی.
زمانی، احمد.1380. بررسی هزینه های عمومی وامکان سنجی کاهش یا تعدیل آنها.
ساخاروپولوس، جرج. 1373. آموزش برای توسعه، تحلیلی از گزینش های سرمایه گذاری. ترجمه پریدخت وحیدی و دیگران. سازمان مدیریت و برنامه ریزی، تهران. مرکز مدارک اقتصادی-اجتماعی و انتشارات.