کشورهای منتخب و پتانسیل تجاری

دانلود پایان نامه
در نهایت با جایگذاری مقادیر واقعی متغیرهای توضیحی ، مقدار بالقوه تجارت خارجی ایران با سایر کشورها در طی سالهای مورد مطالعه تعیین شد و سپس با مقدار بالفعل آن مقایسه گردید و مشخص شد که بیشترین شکاف تجاری ایران با کشور ترکیه و انگلستان بوده است ، لذا پتانسیل بالایی برای افزایش میزان مبادلات تجاری با این دو کشور وجود دارد، و کمترین سهم شکاف تجاری از آن کشور افغانستان است .
نمودار 5-1- متوسط شکاف تجاری
5-4- نتایج آزمون فرضیه
بین تولید ناخالص سرانه داخلی ایران و حجم مبادلات تجاری رابطه معنی داری وجود دارد.
با توجه به نتایج حاصل از مدل ، تولید ناخالص سرانه داخلی ایران با ضریب 56/0 بیشترین تاثیر را بر حجم مبادلات خارجی در سالهای مورد مطالعه داشته است و با وجود prob=0.03 می توان رابطه مستقیم و معنی دار آن را ادعا کرد.لذا فرضیه اول را نمی توان رد کرد.
بین تولید ناخالص سرانه داخلی کشورهای منتخب و حجم مبادلات تجاری رابطه معنی داری وجود دارد.
نتیجه تخمین حاکی از آن است که تولید ناخالص سرانه داخلی کشورهای منتخب با ضریب 54/0 رابطه مثبت و معنی داری بر حجم مبادلات خارجی دارد.لذا فرضیه دوم را نمی توان رد کرد.
بین فاصله جغرافیایی کشورها و حجم مبادلات تجاری آنها رابطه معنی داری وجود دارد
ضریب فاصله جغرافیایی کشورها با عدد 0002/0- بیانگر رابطه ضعیف و معکوس با حجم تجارت کشور ایران با کشورهای منتخب است .با وجود prob=0.00 معنی داری این متغیر را می توان ادعا نمود لذا فرضیه سوم را نمی توان رد کرد.
بین جمعیت ایران و حجم مبادلات تجاری رابطه معنی داری وجود دارد.
با توجه به نتایج حاصل از مدل ، جمعیت ایران با ضریب 51/0 تاثیر زیادی بر حجم مبادلات خارجی در سالهای مورد مطالعه داشته است و با وجود prob=0.00 می توان رابطه مستقیم و معنی دار آن را ادعا کرد.لذا فرضیه چهارم را نمی توان رد کرد.
بین جمعیت کشورهای منتخب و حجم مبادلات تجاری رابطه معنی داری وجود دارد.
ضریب جمعیت کشورهای منتخب برابر با عدد 42/0 و prob=0.00 است لذا تاثیر معنی داری بر متغیر وابسته دارد و نمی توان فرضیه پنجم را رد کرد.
بین شاخص لیندر و حجم مبادلات تجاری رابطه معنی داری وجود دارد.
ضریب شاخص لیندر برابر با 01/0 است و prob کمتر از 05/0 است بنابراین در سطح اطمینان بیش از 95 درصد رابطه معنی داری با متغیر وابسته دارد.از اینرو نمی توان متغیر ششم را رد کرد.
ایران نتوانسته از ظرفیت تجاری خود به طور کامل بهره ببرد
در تمامی کشورهای مورد بررسی پتانسیل تجاری از تجارت بالفعل بیشتر بوده است . در این میان بیشترین شکاف تجاری ایران با کشور ترکیه و انگلستان بوده است ، لذا پتانسیل بالایی برای افزایش میزان مبادلات تجاری با این دو کشور وجود دارد، و کمترین سهم شکاف تجاری از آن کشور افغانستان است
5-5- پیشنهادات بر مبنای نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق
پیشنهاد می شود با توجه به وجود ظرفیتهای خالی تجاری ، زمینه مناسبی برای توسعه روابط متقابل ایران و کشورهای مزبور فراهم شود. بنابراین لازم و ضروری است که سیاستگذاران و دست اندرکاران تجارت خارجی در گسترش روابط متقابل ، توجه نمایند.