کمک رسانی و نوع دوستی

دانلود پایان نامه

اتومبیل خراب چیز خاصی نمی دیدند.نتایج بدست امده نشان داد جمعا 93 اتومبیل برای کمک به راننده
اتومبیل ازمون توقف کردند. از این تعداد 58 اتومبیل الگو را دیده بودندو35 اتومبیل الگو را ندیدند.ان
بود که مشاهده الگوی کمک رسانی باعث تمایل بیشتر به نوع دوستی وعدم مشاهده الگوی کمک رسانی
باعث تمایل بیشتر بی تفاوتی می باشد.
(Bryan&test,1967,400-6)
راشتون وکمبل (1977)انها در پژوهش خود از ازمودنی ها که جهت کمک به مریضان خون اهدا کنند
در برخی از ازمایش ها از یک الگو که همدست ازمایشگران بود استفاده میشد که درحال اهدا خون بود
طی ان ازمودنی ها این صحنه را از نزدیک می دیدند(مشاهده الگوی نوع دوستی )نتایج به دست امده
نشان داداز مجموع ازمودنی ها که الگو را در حال اهدا خون دیده بودند 67درصد به اقدام اهدا خون
کردند و33 درصدبه انجام این کار تمایلی نشان ندادند.
(Rushton&Campbell,1977,297-306)
بیمن وهمکاران(1978)بیمن در پژوهش خود که بر روی دو دسته از دانشجویان دوره لیسانس انجام داد
به تعدادی از دانشجویان فیلمی در مورد مداخله ناظران در موقعیت های اظطراری نشان داد وبه تعداد
دیگر چیزی نشان نداد.دو هفته بعد در حالی که هر دانشجو با شخص دیگری همدست ازمایشگر قدم
می زد بطور ناگهانی با یک موقعیت اظطراری مواجه گردید که طی ان فردی کف راهرو روی زمین
ولو شده بود.در حالیکه این موارد همدست ازمایشگرعکس العمل نشان نمی داد.
وانمود میکرد که موقعیت پیش امده ابدا اظطراری نیست.نتایج بدست امده نشان داد از مجموع کسانی
که فیلم کمک رسانی را دیده بودند43 درصد اقدام به نوع دوستی نموده و به فرد نیازمند کمک کردند.
و57درصد همانند ازمایشگر بی تفاوت از کنار صحنه گذ شتند.اما از مجموع دانشجویانی که فیلم کمک
رسانی را ندیده بودند فقط 25 درصد به کمک رسانی پرداختند و75 درصد همانند هم دست ازمایشگر
از مداخله خودداری کردند.مشاهده الگوی کمک رسانی بر بروز نوع دوستی تاثیر مستقیم دارد.
(Beaman,barnes,klentz,1978,406-11)
اسپرافکین وهمکارانش(1975)نقش بر نامه های سینما را در بروز نوع دوستی و بی تفاوتی بررسی
کرده اند.انها در پژوهش خود به 3دسته از کودکان 3فیلم نشان دادند. به دسته اول فیلمی نشان دادند
که طی ان دخترکی در حال کمک به فرد نیازمند میباشد.الگو نوع دوستی
به دسته دوم همان فیلم را نشان دادند تنها صحنه کمک رسانی از ان حذف شده بود.وبالاخره دسته سوم