کودکان و نوجوانان و کودکان و نوجوان

دانلود پایان نامه

ی-ساختار کلی پژوهش :
پژوهش حاضر در سه فصل تدوین شده است.
فصل اول : نظام فرزند خواندگی در حقوق ایران
مبحث اول : تاریخچه نهاد فرزند خواندگی در ایران، مبحث دوم : مفهوم فرزند خواندگی و انواع آن در حقوق ایران، مبحث سوم : مفوم کودکان بی سرپرست و حمایت از آن ها، مبحث چهارم : قانون حاکم بر فرزند خواندگی، مبحث پنجم : شرایط طفل مورد سرپرستی و متقاضی سرپرست، مبحث ششم : حقوق و تکالیف طفل بی سرپرست و سرپرست.
فصل دوم : ازدواج سرپرست و فرزند خوانده
مبحث اول : ازدواج با فرزندخوانده از نگاه فقه، مبحث دوم : مخالفان این قانون، مبحث سوم: آسیب ها، مبحث چهارم :‌ آسیب های روانشناختی.
فصل سوم : نتیجه گیری و پیشنهادات
پژوهش حاضر،که به عنوان پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی، با عنوان بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده که موضوع تبصره ماده 26 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرست می باشد، درصدد بررسی است؛ علی رغم کمبود شدید منابع مطالعاتی و عدم عنایت کافی مولفان و حقوفدانان در خصوص این موضوع ،سعی شده است تا با تحقیق ، مراجعه به کتب حقوقی موجود و مقالات منتشر شده از سوی محققان و با بهره گیری از تجربیات اساتید و کارشناسان حقوقی آن چنان که شایسته است در خصوص این موضوع تبیین نماییم.
فصل اول
نظام فرزند خواندگی در حقوق ایران
اهمیت نگهداری از اطفال بی سرپرست، موضوعی است که تقریباً در تمام ادیان مورد توجه قرارگرفته است. در ایران از بدو تاسیس سازمان بهزیستی کشور نگهداری از کودکان بی سرپرست را به عنوان یک وظیفه در راستای اصول 21 و 29 قانون اساسی مورد توجه قرارگرفته است.
فرزندخواندگی در فقه اسلامی به رسمیت شناخته نشده است، طبعاً این امر در قانون مدنی ایران نیز پذیرفته نشده است، لیکن بموجب قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 1353، فرزندخواندگی قبول گشته و واجد بعضی آثار حقوقی می باشد.
در این فصل به این مطالب می پردازیم:
مبحث اول : تاریخچه نهاد فرزند خواندگی در ایران، مبحث دوم : مفهوم فرزند خواندگی و انواع آن در حقوق ایران، مبحث سوم : مفوم کودکان بی سرپرست و حمایت از آن ها، مبحث چهارم : قانون حاکم بر فرزند خواندگی، مبحث پنجم : شرایط طفل مورد سرپرستی و متقاضی سرپرست، مبحث ششم : حقوق و تکالیف طفل بی سرپرست و سرپرست.
مبحث اول : تاریخچه نهاد فرزند خواندگی در ایران
در این مبحث به تاریخچه نهاد فرزندخواندگی در ایران می پردازیم. با توجه به تاثیر اسلام در حقوق ایران که موجب بروز تغییر در مسائل عمده از جمله فرزندخواندگی گردیده، موضوع را در سه گفتار ایران قبل از اسلام، ایران بعد از اسلام و ایران معاصر ملاحظه می نمائیم.
گفتار اول : تاریخچه نهاد فرزند خواندگی در ایران قبل از اسلام
در ایران باستان، عهد ساسانی، مطابق دین زرتشت، فرزندخواندگی رنگ و بوی مذهبی داشت. گویی داشتن فرزند موهبتی بود که محرومیت از آن نه تنها در دنیا، که در آخرت هم گریبان گیر می شد. زرتشتیان معتقد بودند که فرزند عنوان پل صراط را دارد و کسی که فرزند نداشته باشد قادر نیست در روز قیامت از پل صراط بگذرد لذا کسانی که صاحب فرزند نبودند برای رفع این نقیصه و طلب آمرزش و عبور از پل مذکور، فرزند بدلی برای خود انتخاب می کردند. همچنین در قوانین زرتشتی سه نوع فرزندخواندگی وجود داشت:
الف) فرزند خوانده انتخابی، فرزند خوانده ای بود که پدر و مادر خوانده فاقد فرزند، در زمان حیات خود، او را به فرزندی می پذیرند.
ب) فرزند خوانده قهری مانند زن ممتازه
ج) فرزند خوانده ای که ورثه متوفای بدون اولاد بعد از فوتش برای او انتخاب می کردند.
فردی که به فرزند خواندگی انتخاب می شد می بایست کبیر، عاقل و زرتشتی بوده و مرتکب گناهی نشده باشد که مجازات آن مرگ است. فرزند خوانده جانشین متوفی می شد و تمام اختیارات و وظایف متوفی را به عهده داشت می بایست مراسم مذهبی را اجرا کند. ضمناً پل صراط متوفی نیز به شمار می رفت که این عقیده هنوز در بین زرتشتیان مرسوم و متداول است.