کیفیت اقلام تعهدی و استراتژی جسورانه

دانلود پایان نامه
رگرسیون
058/0-
003/0
003/0
7/542541E50
855/1
همانطور که در جدول 4-6 نشان داده شدهاست، ضریب همبستگی بین دو متغیر 58/0- میباشد که مبین وجود همبستگی بین دو متغیر استراتژی جسورانه سرمایه درگردش و کیفیت اقلام تعهدی میباشد. ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده برابر با 003/0 است.
به منظور معنادار بودن ضریب همبستگی بین دو متغیر استراتژی جسورانه سرمایه درگردش و کیفیت اقلام تعهدی از آزمون t استفاده شده است. چنانچه سطح معناداری آزمون t (P-Value) کمتر از 05/0 باشد، میتوان نتیجه گرفت که ضریب همبستگی بین دو متغیر معنادار است. برای انجام آزمون t از رگرسیون خطی استفاده شده است. برای انجام رگرسیون باید همواره خطاها مستقل باشند، به منظور بررسی استقلال خطاها از آماره دوربین واتسون استفاده شده است، و فرضیات زیر مورد آزمون قرار گرفت:
فرض : خطاها مستقل نیستند.
فرض : خطاها مستقل هستند.
اگر مقدار آماره دوربین واتسون بین 5/1تا 5/2 باشد فرض پذیرفته میشود و نتیجه میگیریم خطاها مستقل هستند.
در فرضیه فرعی اول مقدار آماره دوربین واتسون 855/1 است، چون مقدار این آماره بین 5/1 تا 5/2 میباشد نتیجهگیری میشود که میان خطاها استقلال وجود دارد و میتوان از رگرسیون استفاده کرد.
مدل رگرسیونی به صورت زیر میباشد:
اگر متغیر مستقل استراتژی جسورانه را با و متغیر وابسته کیفیت اقلام تعهدی را با نمایش داده شود، مدل رگرسیونی به صورت زیر است:
بطوریکه نشان دهنده عرض از مبدا و نشان دهنده ضریب رگرسیونی میان متغیر مستقل استراتژی جسورانه و متغیر وابسته کیفیت اقلام تعهدی است. اگر سطح معنی داری از 05/0 کمتر باشد، فرض رد میشود و پذیرفته میشود.
در جدول (4-7) مشاهده میشود که مقدار ضریب رگرسیونی میان متغیر استراتژیهای جسورانه و کیفیت اقلام تعهدی 183/89708 – و سطح معنی داری 037/0 است که از 05/0 کمتر است، بنابراین با توجه به سطح معنی داری، با اطمینان 95 درصد فرض از نظر آماری تایید شده و فرضیه فرعی اول پذیرفته شد.
در این جدول مقدار عرض از مبدأ نیز آزمون شده است، چون سطح معنی داری از 05/0 کمتر است نتیجه میگیریم که عرض از مبدا از نظر آماری مخالف صفر است و در نوشتن معادله رگرسیونی از آن استفاده میشود.
جدول 4-7: جدول ضرایب رگرسیونی فرضیه فرعی اول
ضرایب
مقدار آماره آزمون T
سطح معنی داری
فرض مورد بررسی
نتیجه آزمون فرض
عرض از مبدا ()