کیفیت اقلام تعهدی و گزارشگری مالی

دانلود پایان نامه

فرضیه صفر و فرضیه مخالف به صورت زیر تعریف میشوند:
فرض : محافظهکاری پایین در گزارشگری مالی بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثیر معناداری ندارد.
فرض: محافظهکاری پایین در گزارشگری مالی بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثیر معناداری دارد.
جدول4-17: نتیجه آزمون همبستگی فرضیه فرعی 1
متغیر
کیفیت اقلام تعهدی
ضریب همبستگی(r)
ضریب تعیین(r2)
r2 تعدیل شده
خطای معیار تخمین
آماره دوربین-واتسن
محافظه کاری پایین
099/0-
01/0
008/0
78282/2565
712/1
همانطور که در جدول 4-17 نشان داده شده است، ضریب همبستگی بین دو متغیر 099/0- میباشد که مبین وجود همبستگی بین دو متغیر محافظهکاری پایین در گزارشگری مالی و کیفیت اقلام تعهدی میباشد.
به منظور معنادار بودن ضریب همبستگی بین دو متغیر از آزمون t استفاده شده است. چنانچه سطح معناداری کمتر از 05/0 باشد، میتوان نتیجه گرفت که ضریب همبستگی بین دو متغیر معنادار است. برای انجام آزمون t از رگرسیون خطی ساده استفاده شده است. برای انجام رگرسیون باید همواره خطاها مستقل باشند، به منظور بررسی استقلال خطاها از آماره دوربین واتسون استفاده شده است، که همانطور که در جدول 4-17 آورده شده مقدار مقدار آماره دوربین واتسون 712/1 است، چون مقدار این آماره بین 5/1 تا 5/2 می باشد نتیجه میگیریم که میان خطاها استقلال وجود دارد و می توان از رگرسیون استفاده کرد.
مدل رگرسیونی به صورت زیر میباشد:
اگر متغیر مستقل محافظهکاری پایین را با و متغیر وابسته کیفیت اقلام تعهدی را با نمایش دهیم، مدل رگرسیونی زیر را داریم:
بطوریکه نشان دهنده عرض از مبدا و نشان دهنده ضریب رگرسیونی میان متغیر مستقل محافظهکاری پایین و متغیر وابسته کیفیت اقلام تعهدی است. اگر سطح معنی داری از 05/0 کمتر باشد، فرض رد میشود و پذیرفته میشود.
در جدول (4-18) مشاهده میشود که سطح معنی داری 038/0 است که از 05/0 کمتر است، بنابراین با اطمینان 95 درصد فرض از نظر آماری تایید شده و فرضیه فرعی 1 پذیرفته شد.
در این جدول مقدار عرض از مبدا نیز آزمون شده است، چون سطح معنی داری از 000/0 کمتر است نتیجه می گیریم که عرض از مبدا از نظر آماری مخالف صفر است و در نوشتن معادله رگرسیونی از آن استفاده میشود.