کیفیت زندگی کاری و کیفیت زندگی

دانلود پایان نامه

زن مرد
1-ارزش های غالب در جامعه مراقب دیگران ارزش های غالب در جامعه موفقیت و پیشرفت مادی هستند
2-افراد و روابط گرم مهم هستند پول و چیزهای مادی مهم هستند
3-هر کس باید محبوب باشد مردان مدعی، جاه طلب و خشن هستند
4-هم مرد و هم زن مجازند تا حساس و نگران روابط باشند زنان به نظر حساس و مراقب روابط هستند
5-در خانواده، هم پدران و هم مادران با حقایق و احساسات سر و کار دارند در خانواده پدران با حقایق و مادران با احساسات سر و کار دارند
6-هم پسر ها و هم دختر ها مجازند گریه کنند اما نباید دعوا کنند دختر ها گریه می کنند اما پسر ها خیر، پسر ها باید موقع حمله دعوا کنند اما دخترها نباید دعوا کنند
7-دلسوزی برای ضعیف دلسوزی برای قوی
8-دانش آموز متوسط یک معیار است بهترین دانش آموز معیار است
9-قبول نشدن در مدرسه یک رویداد کوچک است قبول نشدن در مدرسه یک حادثه بد است 10-مساعدت در نظر معلم ها تحسین می شود استعداد در نظر معلم ها تحسین می شود
11-پسر ها و دختر ها موضوعات یکسان مطالعه می کنند پسر ها و دختر ها موضوعات مختلف را مطالعه می کنند
12-کار می کنند تا زندگی کنند زندگی می کنند تا کار کنند
13-مدیران درک و تلاش را برای اجماع بکار می برند از مدیران انتظار می رود قاطع و مدعی باشد
14-تاکید بر تساوی، اتحاد و کیفیت زندگی کاری تاکید بر انصاف، رقابت میان هم کارها و اجرا
15-رفع نزاع ها با مصالحه و مذاکره رفع نزاع ها با جنگیدن
منبع: (Hofsted, 1981)
جدول 2-5) تفاوت های کلیدی میان جوامع زن و مرد (سیاست و عقاید)
زن مرد
1-رفاه جامعه ایده آل اجرای جامعه ایده آل
2-به نیازمند باید کمک شود قوی را باید پشتیبانی کرد
3-جامعه آسان گیر جامعه اصلاح کننده
4-کوچک و کند و زیبا هستند بزرگ و سریع زیبا هستند
5-حفاظت از محیط باید بیشترین اولویت را داشته باشد حفظ رشد اقتصادی باید بیشترین اولویت را داشته باشد
6-دولت سهم نسبتا عظیمی از بودجه بر یاری پیشرفت کشورهای فقیر می پردازد دولت سهم نسبتا کوچکی از بودجه را برای یاری پیشرفت کشورهای فقیر می پردازد
7-دولت سهم نسبتا کوچکی از بودجه را برای تسلیحات صرف می کند دولت سهم نسبتا عظیمی از بودجه را برای تسلیحات صرف می کند
8-نزاع های بین المللی را باید با مذاکره و مصالحه رفع نمود نزاع های بین المللی را باید با نشان قدرت برای جنگیدن رفع کرد