کیف زنی و جیب بری:پایان نامه سرقت در فضای سايبری

سرقت به اقتضای محل وقوع یا زمان وقوع یا تعدد مرتکبین یا وجود رابطۀ خاص بین سارق و مالباخته

طبق مادۀ 656 در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ( 74 ) ضربه شلاق محکوم می شود:

1- سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل­های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیراینها واقع شده باشد.

2- سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت و یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده وسارق حرز را شکسته باشد.

3- در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد.
4- سارقین دونفر یا بیشتر باشند.

5- سارق مستخدم بوده ومال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آنجا رفته یا شاگرد یا کارگر بوده و یادر محلی که معمولا” محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه وانبار سرقت نموده­باشد.

6- هرگاه اداره کنندگان هتل ومسافرخانه و کاروانسرا وکاروان و بطور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آن است تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.


3-3-2-2-2-12- کیف زنی و جیب بری

 

کیف زنی عبارت است از ربودن و خارج کردن کیف دیگری از ید او با استفاده از غفلت صاحب مال، جیب بری عبارت است از ربودن اموال از جیب یا محتوی لباس دیگری با استفاده از غفلت او.[1] که مجازات آنها طبق مادۀ 657[2] قانون مجازات 1375 حبس از یک تا 5 سال و تا 74 ضربه شلاق می‌باشد.

3-3-2-2-2-13- سرقت در مناطق حادثه زده

سرقت در مناطق حادثه زده موضوع مادۀ 658[3] قانون مجازات 1375: مصادیق مذکور در ماده تمثیلی است نه حصری و با توجه به مبنا و فلسفه وضع این ماده (سوء استفاده از شرائی بحرانی) سایر موارد نیز مانند مناطق طوفان زده، محل انفجار، یا محل سقوط هواپیما یا محل برخورد قطار و امثال آنها را هم شامل می‌شود. مجازات این نوع سرقت حبس از یک تا 5 سال و تا 74 ضربه شلاق می‌باشد.

 

3-3-2-2-2-14- سرقت وسایل عمومی

 

سرقت وسایل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفادۀ ‌عموم که طبق مادۀ 659[4] قانون مجازات 1375 مجازات آن حبس از یک تا 5 سال می‌باشد و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمان­های مربوط باشد به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد. اگر وسایل مذکور صرفاً متعلق به بخش خصوصی باشد از شمول این ماده خارج است.

 

بزه سرقت همچون بسياری از پديده‌های انسانی ديگر روز به روز متحول شده و مصاديق جديدی از آن رو می­نماياند با فراگير شدن استفاده از رايانه و نرم افزارهای رايانه‌ای در عرصه‌های مختلف زندگی، سرقت از شيوه سنتی به شيوه مدرن تبديل شده است.

با توجه به مقایسه­ای که میان سرقت سنتی و مدرن انجام گرفته، با این وصف شایسته بود که قانونگذار مجازات شدیدتری را در جرایم رایانه­ای برای جرم سرقت در فضای سایبر مورد توجه قرار می­داد، چرا که با توجه به ویژگی­های سرقت رایانه­ای همچون دقت بالا، سرعت زیاد، ذخیره سازی حجم زیاد اطلاعات، خستگی ناپذیری و سایر محاسن از طرفی و فراملی بودن و محدود به مکان خاص نبودن گستردگی فضای کامپیوتر و کاربران از طرف دیگر این اقتضا را به دنبال دارد.

یک سارق کامپیوتری جزء نخبگان علمی جامعه است و با یک بزهکار خیابانی تفاوت دارد. پس می­بایست در محاکمه این طیف از مجرمین نهایت سعی و تلاش را بنماییم تا نتواند از چنگال قانون فرار کند.

در زمینه میزان مجازاتها، در مورد سارقین سایبری باید بازدارندگی بیشتری داشته باشد تا هم سبب ارعاب مردم و هم سبب عبرت گرفتن مجرمین شود تا دیگر اقدام به چنین جرایمی ننمایند.

.[1]  حبیب زاده م ، همان، ص 122.

[2]. ماده 657 ،همان: هر کس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی، جیب بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال و تا ( 74 ) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

.[3] ماده 658، همان: هرگاه سرقت در مناطق سیل یا زلزله زده یا جنگی یا آت ش سوزی یا در محل تصادف رانندگی صورت پذیرد و حائز شرایط حد نباشد مرتکب به مجازات حبس از یک تا پنج سال و تا ( 74 ) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

.[4]  ماده 659، همان: هرکس وسائل ومتعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی که به هزینه دولت یا باسرمایه دولت یا سرمایه مشترک دولت و بخش غیر دولتی یا به وسیله نهادها وسازمانهای عمومی غیردولتی یا موسسات خیریه ایجاد یا نصب شده مانند تاسیسات بهره برداری آب و برق و گاز و غیره را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمانهای مربوطه باشد به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تحليل جرم شناختی سرقت در فضای سايبری