گازهای گلخانه ای و آلودگی محیط زیست

دانلود پایان نامه
2- کمک در جهت ایجاد اشتغال در کشور
ایجاد اشتغال این صنعت در میان دیگر صنایع انرژی از همه بیشتر است نصب یک مگا وات برق بادی در اروپا برای 15 الی 19 نفر اشتغال ایجاد می کند که این رقم در کشور های در حال توسعه تا دو برابر می رسد.
3- عدم آلودگی محیط زیست
طبق آمار موجود تولید هر کیلو وات ساعت انرژی الکتریکی از باد می توانداز انتشار حدود یک کیلوگرم CO2 در مقایسه با نیروگاه های سوخت فسیلی جلوگیری نماید. به طوری کلی با جایگزینی هر 1% از انرزی برق بادی با انرژی برق تولیدی از نیروگاه های سوخت فسیلی می توان حدود 3% از انتشار گازهای گلخانه ای کاست. به عنوان نمونه در منطقه منجیل هر توربین 500 کیلو وات در سال، حداقل 1500 مگا وات ساعت انرژی الکتریکی تولید می نماید که باعثٍ کاهش آلاینده های محیط زیست به مقدار زیر خواهد گردید.
خاکستر = Kg 82500 خاک = Kg 150 kg 3900 NO = 4350 SO2 = kg 1275000 CO2=
از دیگر مزایای استفاده از این انرژی، عدم نیاز توربین بادی به سوخت، رایگان بودن انرژی، توانایی تامین بخشی از تقاضاهای انرژی برق، کمتر بودن نسبی قیمت انرژی باد نسبت به انرژی فسیلی در بلند مدت، استفاده از توربین های بادی برای آبکشی از چاه به ویژه در مناطق دور از شبکه برق سراسری، تنوع بخشیدن به منابع انرژی و ایجاد سیستم پایدار انرژی، قدرت مانور زیاد در بهره برداری(از چند وات تا چندین مگاوات)، عدم نیاز به آب عدم نیاز به فضای زیاد، کمتر بودن هزینه های جاری و سرمایه گذاری انرژی باد در بلند مدت و افزایش قابلت اطمینان در تولید انرژی برق می باشد.
2-5 توربین بادی
یک توربین بادی دستگاهی است که دارای تعدادی پره می باشد که این پره ها قابلیت دریافت انرژی، از باد و تبدیل آن را از طریق یک محور به انرژی مکانیکی دارا می باشد این انرژی مکانیکی در غالب موارد به یک ماشین الکتریکی منتقل می شود و در نهایت انرژی الکتریکی تولید می شود.
2-5-1 کاربرد توربینهای بادی
الف- کاربردهای غیره نیروگاهی:
پمپهای بادی آبکش جهت :
تأمین آب آشامیدنی حیوانات در مناطق دورافتاده
آبیاری در مقیاس کم
آبکشی از عمق کم جهت پرورش آبزیان
تأمین آب مصرفی خانگی
کاربرد توربینهای بادی کوچک بعنوان تولید کننده برق برای:
مصرف جزیره ها، مکان های دور افتاده از شبکه برق
تأمین برق شارژ باتری
ب – کاربردهای نیروگاهی:
نیروگاههای بادی منفرد جهت تأمین انرژی الکتریکی واحدهای مسکونی، تجاری، صنعتی و یا کشاورزی
مزارع برق بادی جهت تأمین بخشی از تقاضای انرژی برق شبکه
2-5-2 انواع توربینهای بادی
الف) تقسیم بندی از حیث اندازه
توربین های بادی را از حیث اندازه نیز به سه دسته تقسیم می کنند.