گروه های همسالان و محیط های آموزشی

دانلود پایان نامه

آموزش وپرورش بعنوان دومین نهاد وآژانس اجتماعی کننده فراگیران وظایف خطیر ومهمی برعهده دارد .
1- ایجاد روحیه همکاری در فراگیران:
ادامه وبقای حیات اجتماعی تا حد بسیار زیادی به همکاری وتشریک مساعی اعضای یک جامعه بستگی دارد .از این رو ایجاد روحیه همکاری ودرک ومنزلت آن درزندگی اجتماعی امری است که مورد توجه ودقت متولیان آموزش وپرورش قرار می گیرد ومدرسه میدان واقعی است که فراگیران تمرین مشق تشریک مساعی وهمکاری بایکدیگر را یاد می گیرند
2- کسب الگو درمورد راهها وعادات صحیح زندگی:
درعصری که دردهکده جهانی امواج فرا زمانی و فرامکانی، پیامها وتولیدات فرهنگی راانتقال می دهند تبادل تجارب فرهنگی امری اجتناب ناپذیر است
بدین جهت آموزش وپرورش باید بگونه ای فراگیران را تربیت و واکسینه نماید که آنها اخلاق و رفتار و عاداتی را که به جامعه است عاقلانه وعامدانه الگو قرار دهند وبا پالایش فرهنگ ورودی رابهینه هضم وجذب نمایند .
3- همنوا ومنطبق ساختن فراگیران باجامعه:
هر روز شاهد تغییر ودگرگونی وتحول در جهان هستیم نیازهای بشری یکی پس از دیگری از درون این تغییرات سر بر می آورد .با وجود این یکی از وظایف مهم نهاد آموزش وپرورش درهرجامعه دادن توانایی، مهارت، به افراد وسازگار ومنطبق ساختن آنها با جامعه می باشد
با ورود فرگیران به مدرسه فرض اینگونه است که نه تنها فرهنگ ازشها وهنجارهای سنتی وهویت ملّی هر جامعه ای با طرز جالب، پرجاذبه وهمراه استدلال به نوجوانان وجوانان منتقل می شود بلکه ارزش وتجربیات اندوخته شده توسط افراد میانسال وبزرگسال ومعلمان، اساتید، اندیشمندان و دانشمندان در چگونه بهتر زیستن همراه بااساسی ترین نتایج پژوهشها در زمینه علوم مختلف که مورد نیاز یک انسان قرار می گیرد به طرز کاربردی به او آموخته شود .(رفیع پور، 1387)
علیرغم تنوع زبان، نژاد واقوام، آموزش وپرورش با استفاده از زبان رسمی واحد وتعیین اولویتهای ارزش برای فراگیران آنها را به انسجام ویگانگی دعوت نموده ودر جامعه یکپارچگی بوجود می آورد .
4- منبع تغییر ونوآوری:
آموزش وپرورش با آموزش به افراد به پرورش وپیدایش نخبگان علمی وسیاسی پرداخته واین افراد با ایجاد تحرک فکری سبب تغییر ودگرگونی می شوند
5- سرمایه گذاری اجتماعی:
یکی از بهترین سرمایه گذاری دولت سرمایه گذاری اجتماعی است وسرمایه گذاری درآموزش وپرورش بویژه درسطح متوسطه مستقیماً باعث افزایش کمی وکیفی افراد متخصص شده که این مهم باعث رشد وتوسعه درکشور خواهد شد .
6- انتقال میراث فرهنگی به فراگیران وحفظ آن:
فرهنگ آموختنی است وبه نسل جدید آموخته می شود .از این رو انتقال میراث فرهنگی و آموزش به افراد جامعه بویژه نسل جدید ضروری می باشد واین مهم یعنی انتقال فرهنگ وباز تولید توسط نهاد آموزش وپرورش صورت می گیرد
7- تربیت افراد متخصص:
آموزش وپرورش با دادن آموزش وانتقال دانستنیها ومهارت به فراگیران برای جامعه متخصصانی تربیت کرده و تحویل می دهد. (دائی زاده جلودار، سایتhttp://drdaeezadeh.blogfa.com/post-2.aspx) مدرسه نامرئی و نقش آن در فرآیند جامعه- پذیری علاوه بر تأثیر برنامه های آموزش رسمی و مدون بر میزان اجتماع- پذیری دانش آموزان، نباید از واقعیتی همچون رد و بدل شدن اطلاعات در محیط های آموزشی در جریان تعاملات میان دانش آموزان و تأثیر آن بر جنبه های گوناگون شخصیتی آنان غافل شد. به طوری که بخشی از هویت دانش آموزان بخصوص در دوره نوجوانی، تحت تأثیر مدرسه نامرئی در حاشیه آموزش های رسمی شکل می گیرد: «هویت یابی به سعی و خطا نیاز دارد.فردی که می خواهد هویت خاصی کسب کند، باید بارها و بارها رفتارهای متفاوت و متعددی در پیش بگیرد و از طریق سعی و خطا بهترین آنها را انتخاب کند.پوشیدن لباس های متنوع و حتی متضاد با هنجارهای معمولی جامعه و داشتن سرو وضع متفاوت و نا معمول، نمودهایی از سعی و خطاهای نوجوان در زمینه هویّت یابی است.این سعی و خطاها در میان بزرگسالان به راحتی قابل پذیرش و مسامحه نیست.» (احمدی، 1379)
3- گروه همسالان
تو اول بگو با کیان دوستی پس از آن بگویم که تو کیستی
گروه همسالان بیشترین نفوذش را در دوره نوجوانی اعمال می‌کند.در این دوره مورد پسند دیگران قرار گرفتن، معرف اصلی نوجوانان می‌شود و پذیرش و نمایش ارزش‌‌‌های گروه همسالان در پذیرش ارزش‌‌‌های اجتماعی از سوی فرد، نقشی تعیین‌کننده دارد.عضویت در گروه همسالان، کودکان را برای نخستین‌بار در زمینه‌ای قرار می‌دهد که بیشترین قسمت جامعه‌پذیری بدون هیچ‌گونه طرح سنجیده‌ای در آن اتفاق می‌افتد .(کوئن، 1373)
گروه های همسالان پس از خانواده، احتمالاً مهم ترین و موثرترین عامل اجتماعی شدن کودک است .در این گرو ه ها کسب محبوبیت، مورد پسند واقع شدن(نیاز به احترام) یکی از اهداف همسالان می باشد .(کوئن، 1387)