گروه کنترل و سلامت روان

دانلود پایان نامه

پیش آزمون 019/53 1 019/53 068/1 309/0 03/0 17/0
عضویت گروهی 952/1597 1 952/1597 194/32 001/0 50/0 1
خطا 696/1538 31 635/49 – – – –
همانطوری که در جدول 4-4 نشان داده شده است، پس از حذف تأثیر پیشآزمون بر روی متغیر وابسته و با توجه به ضریب F محاسبه شده، مشاهده میشود که بین میانگینهای تعدیل شده نمرات سلامت روان بر حسب عضویت گروهی (گروه آزمایشی و گروه کنترل) در مرحله پسآزمون تفاوت معناداری وجود دارد (001/0P<). لذا فرضیه اول تأئید گردید. بنابراین آموزش مدیریت رفتاری کودکان به مادران، بر کاهش نمرات سلامتروان شرکتکنندگان در پسآزمون گروه آزمایشی تأثیر داشته است.
فرضیه دوم پژوهش: آموزش مدیریت رفتار کودکان به مادران بر نشانگان اختلال نارسایی توجه- بیشفعالی کودکان تأثیر معنیداری دارد.
جدول 4-5. نتایج تحلیل کواریانس تاثیر عضویت گروهی بر میزان نمرات نشانگان اختلال نارسایی توجه- بیشفعالی
متغیرها مجموع
مجذورات درجه آزادی میانگین
مجذورات F معنا داری میزان تاثیر توان آماری
پیش آزمون 88/94 1 88/94 15/2 15/0 06/0 29/0
عضویت گروهی 77/221 1 77/221 40/5 03/0 14/0 59/0
خطا 56/1363 31 98/43 – – – –
همانگونه که در جدول 4-5 نشان داده شده است، پس از حذف تأثیر پیشآزمون بر روی متغیر وابسته و با توجه به ضریب F محاسبه شده، مشاهده میشود که بین میانگینهای تعدیل شده نمرات نشانگان نارسایی توجه-بیشفعالی بر حسب عضویت گروهی (گروه آزمایشی و گروه کنترل) در مرحله پسآزمون تفاوت معناداری وجود دارد (03/0P<). لذا فرضیه دوم پژوهش تأئید گردید. بنابراین آموزش مدیریت رفتار کودکان به مادران ، بر کاهش نمرات نشانگان نارسایی توجه-بیشفعالی آزمودنیها در پسآزمون گروه آزمایشی تأثیر داشته است.
فرضیه سوم پژوهش: آموزش مدیریت رفتار کودکان به مادران بر ابعاد سلامت روان (نشانگان جسمانی، اضطراب، افسردگی و اختلال در کارکرد اجتماعی) مادران تأثیر دارد.
جهت مقایسه دو گروه کنترل و آزمایش، قبل از استفاده از تحلیل کواریانس چندمتغیری، برقراری مفروضههای این تحلیل مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که (007/37M= باکس، 19/3F=، 001/0P< ) مفروضه عدم تفاوت ماتریسهای کواریانس برقرار است. همچنین به دلیل اینکه در همه این موارد نسبتهای F مشاهده شده برای مراحل پیشآزمون در سطح معناداری 001/0P< معنادار نشده است، بنابراین فرض همسانی واریانسهای این نمرهها برقرار بود و استفاده از مدل تحلیل کواریانس چندمتغیری این دادهها بلامانع است. نتایج تحلیل کواریانس چندمتغیری نشان داد، دو گروه آزمایش و کنترل در مرحله پسآزمون در مولفههای جسمانی، اختلال در کارکرد اجتماعی و افسردگی به با هم تفاوت معناداری دارند ولی در مولفه اضطراب تفاوت معنیداری بین دو گروه مشاهده نگردید. این نتایج در جدول 4-6 ارائه شده است.
جدول 4-6. نتایج تحلیل کواریانس چندمتغیری میانگین خرده مقیاسهای سلامت عمومی مادران
متغیر ها مجموع
مجذورات درجه
آزادی میانگین
مجذورات F معناداری میزان تاثیر توان آماری
جسمانی 09/59 1 09/59 55/4 04/0 14/0 54/0
ااضطراب 14/6 1 14/6 42/1 242/0 04/0 21/0
ااختلال در کارکرد 37/19 1 37/19 99/3 05/0 13/0 48/0
اافسردگی 21/157 1 21/157 67/23 001/0 46/0 99/0