یادگیری الکترونیکی و یادگیری الکترونیک

دانلود پایان نامه

پادروند، حافظ؛ شریفی درآمدی، پرویز؛ رضایی فرد، اکبر؛ عفیفی، حسین. (1390). بررسی و مقایسه ی استعدادهای چند گانه گاردنر در دانش آموزان پسر نابینا و بینای مقطع راهنمایی شهر تهران. فصلنامه روان شناسی افراد استثنایی، سال اول، شماره 4.
پیشقدم، رضا. معافیان، فاطمه (1386). نقش هوش چندگانه معلمان زبان انگلیسی دبیرستان ها در موفقیت آنان در تدریس. مجله پژوهش زبان های خارجی، شماره 42.
حاجی حسین نژاد، غلامرضا. بالغی زاده، سوسن. (1382). کاربرد نظریه هوش‌های چندگانه در فرآیند یاددهی یادگیری. همایش اصلاحات در آموزش و پرورش. تهران.
حبیبی، ملوک. (1392). نقش روش تدریس فعال معلمان در هندسه (با مدل ون هیلی) در افزایش انگیزش و یادگیری دانش آموزان دوره ابتدایی. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، دوره پنجم، شماره 14.
حداد، وادی و دراکسلر، الکساندرا. (1384). فناوری برای آموزش. (ترجمه محمدرضا سرکارآرانی و علی‌رضا مقدم). تهران: نشر نی (تاریخ انتشار به زبان اصلی 2001).
حقیقی، چنگیز. (1390). نقش روش تدریس مبتنی بر فعالیت های هنری پایه پنجم بر تقویت هوش های چند گانه دانش آموزان. پایان نامه کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه.
داندیس، دونیس. آ. (2008). مبانی سواد بصری (برای دانشجویان و هنرجویان). (ترجمه نسیم منوچهرآبادی، 1388). تهران: نشر بازتاب اندیشه.
دانشگر نژاد، محمد حسن (1381). مبانی تصویر سازی. تهران: انتشارات مدرسه.
دهقان پور، مریم. (1389). آموزش هندسه با استفاده از دست سازه های آموزشی و مقایسه آن با روش تدریس سنتی در مدارس راهنمایی تحصلی دخترانه ناحیه یک کرمان. پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش ریاضی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
رستگارپور، حسن؛ یداللهی، منیژه. (1389). تأثیر تصاویر گرافیکی پویا و ایستا بر یادگیری هندسه. فصلنامه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، سال اول، شماره 2.
رفیع پور، ابوالفضل. (1386). چرایی و چگونگی آموزش هندسه در برنامه درسی ریاضی مدرسه ای. مجله رشد آموزش ریاضی، شماره 90.
ریحانی، ابراهیم. (1386). هندسه گره ها و آموزش آن در مدرسه. فصلنامه فناوری آموزش، جلد اول، شماره 4.
ریحانی، ابراهیم؛ امام جمعه، سید محمدرضا؛ صالح صدق پور، بهرام و مرادی ویس، اصغر. (1389). ارزیابی دانش معلمان و دانشجویان ریاضی در درس هندسه با استفاده از نظریه ون هیلی. نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش، سال پنجم، جلد 5، شماره 2.
ریحانی، ابراهیم؛ مسگرانی، حمید؛ فرمهر، فاطمه. (1388). آموزش نقش نرم افزارهای هندسه ی پویا در حل مسأله هندسه با تمرکز بر حدسیه سازی. مجله فناوری آموزش، سال سوم، شماره 3.
زارعی زوارکی، اسماعیل؛ غریبی، فرزانه. (1391). تأثیر آموزشی چند رسانه ای بر میزان یادگیری و یادداری ریاضی دانش آموزان دختر کم توان ذهنی پایه چهارم شهر اراک. فصلنامه روان شناسی افراد استثنایی، سال دوم، شماره 5.
سیف، علیاکبر (1387). روانشناسی پرورشی نوین. (ویرایش ششم). تهران: نشر دوران.
شاه کرمی، سید نجم الدین امیر؛ احمدی، سید بدرالدین. (1386). رهیافت مدیریت هنری در آموزش و تولید انیمیشن در ایران – رویکرد تحقیقی. نشریه هنرهای زیبا، شماره 29.
شاه کرمی، سید نجم الدین امیر؛ کسائی، لیلا؛ احمدی، سید بدرالدین (1387). بررسی تأثیر آموزش و پژوهش در تدوین پایان نامه های رشته‌ی پویانمایی (انیمیشن) در دانشگاه های ایران. مجله هنرهای زیبا، شماره 33، صفحات 115 تا 121.
شریفی، حسن پاشا. (1384). مطالعه مقدماتی نظریه هوش چندگانه گاردنر در زمینه موضوع های درسی و سازگاری دانش آموزان. فصلنامه نوآوری های آموزشی، سال 4، شماره 11.
صحرایی، الهام. (1386). بهبود وضعیت آموزش ریاضی و چالش های پیش روی. نهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران، زاهدان.
ظهوری زنگنه، بیژن؛ گویا، زهرا. (1374). دیدگاه های نوین آموزش هندسه. بیستو ششمین کنفرانس ریاضی ایران. دانشگاه شهید باهنر، کرمان.
عارفی، محبوبه؛ دانش، عصمت؛ صفی یاری، زهرا. (1388). نقش نرم افزار آموزشی ریاضی دنیای تاتی در پیشرفت ریاضی دانش آموزان کم توان ذهنی پایه اول مجتمع دخترانه شهید صیاد شیرازی. فصلنامه روان شناسی کاربردی، سال سوم، شماره 1 (پیاپی 9).
عصاره، علیرضا. (1368). بررسی نقش کامپیوتر در راهبردهای یاددهی – یادگیری. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم، تهران.
علاء الدینی، علیرضا. (1383). هنر سنتی اوریگامی از کاغذهای تا شونده تا سازه های فضایی مدرن. فصلنامه فرهنگ مردم ایران و جهان، شماره 2.
فرمهر، فاطمه؛ ریحانی، ابراهیم و مسگرانی، حمید. (1387). تجربه حل مسأله هندسه در محیط پویا-یک مطالعه موردی. مقاله برگزیده دهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران، زاهدان.
فناخسرو، محبوبه. (1385). هوش فضایی رویکردی نوین در راستای توسعه آموزش الکترونیکی. همایش یادگیری الکترونیکی ایران، زنجان.
قاسم زاده دیبگی، شاهرخ. (1386). ذهن، هوش و آموزش ریاضی. مجله ریاضیات کاربردی واحد لاهیجان، سال چهارم، شماره 13.