یکپارچگی اجتماعی و مرتبط با گردشگری

دانلود پایان نامه

مطالعات مختلف در زمینه خانه های دوم و اثرات آن در مناطقی مانندمنطقه ی رودبار قصران و دره ی کن و سولقان نشان می دهد که خانه های دوم با افزایش سطح دانایی، آگاهی و به طور کلی تجارب مردم ناحیه در اثر ارتباط با گردشگران آثار مثبتی به همراه داشته است (مرادی، 1390: 172).
2-7-2-2- تضاد و دو گانگی اجتماعی و فرهنگی بین گردشگران و روستاییان
مطالعات در زمینه خانه های دوم و اثرات آن در مناطقی مانند نواحی روستایی شمال تهران، ناحیه کلاردشت و منطقه باغ بهادران شهرستان لنجان نشان می دهد خانه های دوم از نظر اجتماعی باعث تضاد و دو گانگی اجتماعی بین گردشگران و مردم سبب به هم خوردن یکپارچگی اجتماعی مناطق شده است. (صیدایی و دیگران، 1389: 25).
2-7-2-3- الگو برداری از شیوه زندگی گردشگران
مطالعات محققین در زمینه خانه های دوم و اثرات آن در مناطقی مانند منطقه رودبار قصران و ناحیه کلاردشت نشان می دهد که گسترش خانه های دوم با افزایش مشکلات اجتماعی از جمله دنباله روی از شیوه زندگی گردشگران آثار منفی زیادی بر جای گذاشته است(فیروزنیا و همکاران، 1390: 150).
2-7-2-4- تاثیر بر روند مهاجرت روستای-شهری
مطالعات متعدد پژوهشگران در زمینه ی خانه های دوم و اثرات آن در مناطق مانند نواحی روستایی شمال تهران منطقه رودبار قصران، ناحیه کلاردشت، حوزه های جنگلی-کوهستانی شمال کشور و منطقه باغ بهادران شهرستان لنجان نشان می دهد که گسترش خانه های دوم تاثیری بر ماندگاری جمعیت روستایی و یا افزایش جمعیت دائمی روستایی نداشته است بلکه تنها باعث افزایش جمعیت موقت در فصول گرم می شود که مشکلات و محدودیت هایی را برای مردم ایجاد می کند بنابراین بین گسترش خانه های دوم و افزایش جمعیت دائمی رابطه معنی داری وجود ندارد. به عنوان نمونه در ناحیه کلاردشت به دلیل فروش املاک و اراضی و به دست اوردن سرمایه نقدی و فعال سازی بخش های اقتصادی مرتبط با گردشگری زمینه های اشتغال به طور نسبی افزایش یافته و در نتیجه مهاجر فرستی روستاها و شهر کلاردشت تا حدی متوقف گردیده است. و علاوه بر جمعیت دائم جمعیت موقت اعم از گردشگران، کارگران روزانه و فصلی و مالکان خانه های دوم در حال افزایش است. (صیدایی و دیگران، 1389: 30).
2-7-2-5- تضعیف فرهنگ محلی و سنتی
نتایج تحقیق ضیایی و صالحی نسب در منطقه رودبار قصران نشان می دهد که گسترش خانه های دوم با تضعیف فرهنگ محلی و سنتی آثار منفی زیادی بر جای گذاشته است. (فیروزنیا و همکاران، 1390: 161).
2-7-2-6- کاهش امکان ساخت مسکن برای مردم محلی
مطالعه گلین مقدم در حوزه های جنگلی-کوهستانی شمال کشور مؤید این مطلب است که گسترش خانه های دوم امکان ساخت مسکن برای مردم محلی را کاهش می دهد (گلین مقدم، 1388: 207).
2-7-2-7- کاهش انسجام اجتماعی
مطالعه فیروزنیا و همکاران در نواحی روستایی دهستان تاررود شهرستان دماوند بیانگر این است که پیامدهای منفی بر مثبت برتری دارد از جمله کاهش انسجام اجتماعی است. همچنین فشارکی تاثیرات اجتماعی خانه های دوم را ایجاد رقابت و از بین رفتن پیوستگی جامعه روستایی می داند (صیدایی و دیگران، 1389: 21).
2-7-2-8- افزایش ناهنجاری اجتماعی
مطالعه فیروزنیا و همکاران در نواحی روستایی دهستان تاررود شهرستان دماوند نشان می دهد گسترش خانه های دوم در نواحی روستایی باعث افزایش ناهنجاری اجتماعی در روستا شده است (فیروزنیا و همکاران، 1390: 168).
2-7-3- اثرات اقتصادی
گردشگری میتواند موجب اثرات مثبت و منفی نیز در نواحی روستایی باشد، که البته با برنامه ریزی و مدیریت موثر می توان اثرات مثبت آن را افزایش داد و اثرلت منفی آن را به حداقل رساند. از جمله از اثرات مثبت اقتصادی می توان به ایجاد اشتغال و درآمد، کمک به فراهم شدن خدمات زیر بنایی، تشویق توسعه سایر بخش های اقتصادی و تنوع بخشی به فعالیت های اقتصاد روستایی اشاره کرد. گرچه به طور کلی، اثرات مثبت اقتصادی گردشگری مورد تایید است ولی بسیاری از پژوهشگران معتقدند که گردشگری معمولا هزینه های اقتصادی جامعه میزبان نظیر افزایش قیمت کالا و خدمات، افزایش کاذب قیمت زمین، هزینه زندگی، برگشت کم سرمایه، فصلی بودن فرصت های شغلی، جابجایی در اشتغال افراد بومی، و منسوخ شدن برخی فعالیت های مرسوم مانند کشاورزی و ماهیگیری در نواحی روستایی را موجب می شود (فیروزجانی و دیگران، 1386: 3).
2-7-3-1- افزایش قیمت زمین
مطالعات متعدد در زمینه خانه های دوم و اثرات آن در مناطق مانند شهرستان نوشهر، منطقه ی رودبار قصران، دره کن سولقان، منطقه ی باغ بهادران شهرستان لنجان و حوزه جنگلی شمال کشور نشان می دهد که گسترش خانه های دوم باعث افزایش بی رویه قیمت زمین و مسکن شده است.
2-7-3-2- افزایش قیمت کالا و خدمات
مطالعات پراکنده درزمینه خانه های دوم و اثرات آن در مناطقی مانند بخش مرکزی شهرستان نوشهر و منطقه ای رودبار قصران، نشان می دهد که گسترش خانه های دوم باعث افزایش قیمت کالا و خدمات در روستاهای این نواحی بویژه در فصول گردشگری شده است.
2-7-3-3- ایجاد اشتغال و درآمد
حاجیلویی و دیگران در بررسی«نقش و تاثیر خانه های دوم بر ساختار اقتصادی اجتماعی ناحیه کلار دشت»ایجاد مشاغلی چون ساخت و ساز ویلا ها (خانه های دوم) تهیه و توزیع مصالح ساختمانی، ایجاد و توسعه اماکن میهمان پذیر و استراحت گاه ها، رستوران و اماکن پذیرایی، ایجادو گسترش ویلاهای شخصی و سوئیت ها به منظور اسکان مسافران، گسترش شبکه های حمل ونقل رونق سوپر مارکت ها و صنایع دستی و تولیدات محلی همه بیانگرتغییردر روند تحولی ساختار اقتصادی منطقه مورد مطالعه و نشان دهنده کاهش شاغلین در بخش های کشاورزی و دامداری و فعالیت های مرتبط با اقتصاد سنتی و افزایش مشاغل مرتبط با صنعت گردشگری است (حاجیلویی و دیگران، 1387: 28).
2-7-3-4- منسوخ شدن فعالیت کشاورزی