پایان نامه با واژگان کلیدی ازدحام ذرات

دانلود پایان نامه

……………………… 28
3-4-1- شبکه عصبی پرسپترون چندلایه ………………………………………………………………………………………………. 28
3-4-2- شبکه عصبی پیمانه ای ………………………………………………………………………………………………………………… 30
3-4-3- ماشین بردار پشتیبان ………………………………………………………………………………………………………………… 32
3-5- الگوریتم‌های بهینه‌سازی ……………………………………………………………………………………………………………………… 34
3-5-1- الگوریتم ژنتیک …………………………………………………………………………………………………………………………… 34
3-5-2- الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات ………………………………………………………………………………………….. 39
3-5-3- الگوریتم ترکیبی ژنتیک و ازدحام ذرات …………………………………………………………………………………. 41

فصل چهارم: آماده‌سازی اطلاعات جهت مدل‌سازی و آنالیز
4-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 44
4-2- مطالعه میادین مورد بررسی ………………………………………………………………………………………………………………….. 44
4-2-1- میدان نفتی اهواز ………………………………………………………………………………………………………………………….. 44
4-2-2- میدان نفتی مارون ……………………………………………………………………………………………………………………….. 46
4-3- آماده‌سازی داده‌ها جهت استفاده در مدل‌سازی ………………………………………………………………………………. 50
4-3-1 جمع‌آوری داده‌ها …………………………………………………………………………………………………………………………….. 50
4-3-1-1- مقاومت فشاری تک محوره سنگ سازند ………………………………………………………………………. 50
4-3-1-2- انتخاب مته حفاری و بهبود نرخ نفوذ …………………………………………………………………………….. 51
4-3-1-3- هرزروی سیال حفاری ……………………………………………………………………………………………………… 52
4-3-1-4- گیر لوله حفاری …………………………………………………………………………………………………………………. 54
4-3-2- پیش‌پردازش داده‌ها …………………………………………………………………………………………………………………… 55
4-3-2-1- آنالیز داده‌ها و تأیید صحت و دقت آن‌ها …………………………………………………………………….. 55
4-3-2-2- همسان‌سازی داده‌ها ………………………………………………………………………………………………………. 56
4-3-3- تقسیم بندی داده‌ها …………………………………………………………………………………………………………………… 57
4-4- مدل کردن ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 58
4-5- معیارهای عملکرد مدل ………………………………………………………………………………………………………………………….. 58

فصل پنجم: آنالیز و تحلیل اطلاعات
5-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 60
5-2- مقاومت فشاری تک محوره سنگ سازند ……………………………………………………………………………………………. 60
5-2-1- روش کار …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 60
5-2-1-1- پیش‌بینی UCS توسط MLP ……………………………………………………………………………………………… 60
5-2-1-2- پیش‌بینی UCS توسط MLP&GA …………………………………………………………………………………. 63
5-3- انتخاب مته حفاری و بهبود نرخ نفوذ …………………………………………………………………………………………………. 66
5-3-1- روش کار ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 67
5-3-1-1- پیش‌بینی مته حفاری ……………………………………………………………………………………………………….. 67
5-3-1-2- پیش‌بینی نرخ نفوذ حفاری …………………………………………………………………………………………….. 68
5-3-1-3- بهینه‌سازی نرخ نفوذ ……………………………………………………………………………………………………….. 69
5-3-2- بحث روی نتایج …………………………………………………………………………………………………………………………… 72
5-3-2-1- مته حفاری …………………………………………………………………………………………………………………………… 72
5-3-2-2- نرخ نفوذ و دبی جریان گل ………………………………………………………………………………………………. 72
5-3-2-3- فشار پمپ گل و سطح مقطع جریان …………………………………………………………………………….. 74
5-3-2-4- وزن روی مته و سرعت دوران رشته حفاری ……………………………………………………………….. 75
5-3-2-5- گرانروی گل ………………………………………………………………………………………………………………………… 76
5-4- هرزروی سیال حفاری ……………………………………………………………………………………………………………………………. 76
5-4-1- روش کار ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 77
5-4-1-1- پیش‌بینی کمی هرزروی سیال حفاری …………………………………………………………………………….. 78
5-4-1-2- پیش‌بینی کیفی هرزروی سیال حفاری …………………………………………………………………..
………. 79
5-4-1-3- کاهش میزان هرزروی سیال حفاری ……………………………………………………………………………….. 82
5-5- گیر لوله حفاری ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 85
5-5-1- روش کار ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 85
5-5-1-1- پیش‌بینی گیر مکانیکی و اختلاف فشاری ……………………………………………………………………. 85
5-5-1-2- پیش‌بینی گیر اختلاف فشاری ……………………………………………………………………………………….. 87
5-5-1-3- کاهش احتمال گیر لوله حفاری ……………………………………………………………………………………… 88

فصل ششم: نتایج و پیشنهادها
6-1- نتایج …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 92
6-2- پیشنهادها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 94
منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 95
پیوست ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 102

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   سابقه خدمت

فهرست جدول

عنوان صفحه

جدول 2-1 لیست تعدادی از روابط تجربی محاسبه UCS ……………………………………………………………………………. 11
جدول 2-2 مقایسه مدل UCS ارائه شده با روش‌های دیگر ……………………………………………………………………….. 13
جدول 2-3 مقایسه مدل انتخاب مته و نرخ نفوذ ارائه شده با روش‌های دیگر ……………………………………….. 16
جدول 2-4 مقایسه مدل هرزروی پیشنهادی با سایر روش‌ها ……………………………………………………………………. 18
جدول 2-5 مقایسه مدل گیر لوله حفاری ارائه شده با سایر روش‌ها ………………………………………………………… 21
جدول 3-1 لیست تعدادی از توابع انتقال مورد استفاده برای شبکه های عصبی ………………………………….. 29
جدول 4-1 تحلیل آماری داده‌های استفاده شده در مدل‌سازی مقاومت فشاری سنگ سازند ……………. 50
جدول 4-2 توصیف آماری داده‌های استفاده شده در مدل‌سازی انتخاب مته و نرخ نفوذ حفاری ……… 52
جدول 4-3 توصیف آماری داده‌های استفاده شده در مدل‌سازی هرزروی سیال حفاری ……………………. 54
جدول 4-4 توصیف آماری داده‌های استفاده شده در مدل‌سازی گیر لوله حفاری ……………………………….. 56
جدول 5-1 مقایسه عملکرد دو شبکه‌ عصبی استفاده شده برای مدل‌سازی تعیین UCS …………………… 66
جدول 5-2 بررسی عملکرد شبکه‌های عصبی استفاده شده برای پیش‌بینی انتخاب مته و نرخ نفوذ حفاری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 69
جدول 5-3 مقدار و محدوده پارامترهای ثابت و متغیر در بخش‌های مختلف چاه ……………………………….. 70
جدول 5-4 مقادیر پارامترهای بهینه‌سازی شده در بخش‌های مختلف چاه ……………………………………………. 70
جدول 5-5 بررسی مته حفاری انتخاب شده ………………………………………………………………………………………………… 72
جدول 5-6 بررسی نرخ نفوذ و دبی جریان گل بهینه‌سازی شده ……………………………………………………………… 74
جدول 5-7 بررسی فشار پمپ گل و سطح مقطع جریان بهینه‌سازی شده ……………………………………………. 75
جدول 5-8 بررسی وزن روی مته و سرعت دوران رشته حفاری بهینه‌سازی شده ………………………………. 76
جدول 5-9 ساختار شبکه عصبی پیمانه‌ای مدل اول …………………………………………………………………………………. 78
جدول 5-10 ساختار شبکه عصبی پیمانه‌ای مدل دوم ………………………………………………………………………………… 79
جدول 5-11 تعیین محدوده برای خروجی مدل پیش‌بینی کیفی هرزروی سیال حفاری ……………………… 80
جدول 5-12 مقایسه عملکرد شبکه‌های عصبی استفاده شده برای هر دو مدل ……………………………………. 81
جدول 5-13 نتایج بهینه‌سازی پارامترهای موثر بر هرزروی سیال حفاری با استفاده از الگوریتم تجمع ذرات

دیدگاهتان را بنویسید