دانلود تحقیق در مورد فرهنگ عامه، مفردات قرآن، علوم قرآن

دانلود پایان نامه

………………………………………….65
8-روش ملا فتح الله از حیث توجه به قرائت صحیح……………………………………………………………………..65
9-نقد و بررسی روش ملا فتح الله از حیث توجه به قرائت صحیح……………………………………………….73
9-1- امتیازات………………………………………………………………………………………………………………………….73
9-2- کاستی ها……………………………………………………………………………………………………………………….74
فصل چهارم: توجه به مفردات و تبیین آن ها در تفسیر منهج الصادقین
1- راه های شناخت معانی مفردات قرآن………………………………………………………………………………………77
1-1- قرآن کریم……………………………………………………………………………………………………………..77
1-2- روایات پیامبر9و امامان معصوم:…………………………………………………………………77
1-3- فرهنگ عامه عصر نزول………………………………………………………………………………………….78
1-4- سخنان صحابه …………………………………………………………………………………………………….80
1-5- سخن لغت شناسان…………………………………………………………………………………………………80
2- توجه به معانی مختلف لفظ……………………………………………………………………………………………………..81
3- شناسایی معنای حقیقی و مجازی و فرق نهادن بین آن ها……………………………………………………82
4- روش ملا فتح الله در توجه به مفردات……………………………………………………………………………………..83
4-1- استناد به آیات دیگر……………………………………………………………………………………………………….83
4-2- استناد به روایات پیامبر9و امامان معصوم:………………………………………………………….85
4-3- توجه به فرهنگ عامه مردم عصر نزول………………………………………………………………………….87
4-4- استناد به سخنان صحابه و اهل لغت……………………………………………………………………………..89
4-5- اشاره به وجود معانی مختلف در لفظ………………………………………………………………………….. 90
4-6- شناسایی معنای حقیقی و مجازی و فرق نهادن میان آن ها………………………………………..91
5- نقد و بررسی روش ملا فتح الله در توجه به مفردات……………………………………………………………….92
5-1- امتیازات………………………………………………………………………………………………………………………….93
5-2- کاستی ها………………………………………………………………………………………………………………………..93
فصل پنجم: توجه به قاعده در نظر گرفتن ادبیات عرب در فهم و تفسیر قرآن
1- ادله اهمیت توجه به ادبیات عرب در تفسیر قرآن…………………………………………………………………..98
1-1- آیات قرآن……………………………………………………………………………………………………………………..99
1-2- روایات معصومین:………………………………………………………………………………………………….101
1-3- سخنان مفسران و دانشمندان علوم قرآنی………………………………………………………………….104
1-4- بنای عقلاء……………………………………………………………………………………………………………………105
2- روش ملا فتح الله در توجه به ادبیات عرب……………………………………………………………………………105
3- نقد و بررسی روش ملا فتح الله در توجه به ادبیات عرب……………………………………………………..110
3-1- امتیازات……………………………………………………………………………………………………………………….110
3-2- کاستی ها…………………………………………………………………………………………………………………….110
فصل ششم:توجه به قراین تفسیر در منهج الصادقین
1- تعریف و اقسام قراین……………………………………………………………………………………………………………..114
2- دلیل لزوم توجه به قراین………………………………………………………………………………………………………115
3- سیاق………………………………………………………………………………………………………………………………………115
3-1- اهمیت توجه به سیاق در تفسیر…………………………………………………………………………………117
3-2- انواع سیاق……………………………………………………………………………………………………………………119
3-2-1- سیاق کلمات……………………………………………………………………………………………………..119
3-2-2- سیاق جمله ها…………………………………………………………………………………………………..121
3-2-3- سیاق آیات…………………………………………………………………………………………………………122
3-2-4- سیاق سوره ها……………………………………………………………………………………………………122
3-3- روش ملا فتح الله در بهره گیری از سیاق……………………………………………………………………123
4- سبب نزول……………………………………………………………………………………………………………………………..127
4-1- اهمیت توجه به سبب نزول…………………………………………………………………………………………128
4-2- روش ملا فتح الله در توجه به سبب نزول…………………………………………………………………..129
5- شان نزول……………………………………………………………………………………………………………………………….133
5-1- روش ملا فتح الله در توجه به شان نزول…………………………………………………………………….135
6- توجه به فرهنگ زمان نزول…………………………………………………………………………………………………..1377- زمان و مکان نزول آیات…………………………………………………………………………………………………………139
8- استفاده از آیات دیگر به عنوان قرینه……………………………………………………………………………………141
9- استفاده از روایات به عنوان قرینه………………………………………………………………………………………….147
9-1- ادله اهمیت توجه به روایات به عنوان قرینه در تفسیر……………………………………………….148
9-1-1- دلیل عقلی…………………………………………………………………………………………………………148
9-1-2- آیات قرآن………………………………………………………………………………………………………….149
9-1-3- روایات………………………………………………………………………………………………………………..150
9-2- روش ملا فتح الله در استفاده از روایات به عنوان قرینه……………………………………………..151
10- نقد و بررسی روش ملا فتح الله در توجه به قراین……………………………………………………………..153
10-1- امتیازات…………………………………………………………………………………………………………………….153
10-2- کاستی ها…………………………………………………………………………………………………………………..156
فصل هفتم: در نظر گرفتن انواع دلالت ها در تفسیر منهج الصادقین
1- تعریف دلالت و اقسام آن…………………………………………………………………………………………….161
1-1- دلالت اقتضاء……………………………………………………………………………………………………..162
1-2- دلالت تنبیه……………………………………………………………………………………………………….164
1-3- دلالت اشاره……………………………………………………………………………………………………….164
1-4- دلالت مفهومی کلام…………………………………………………………………………………………..166
2- روش ملا فتح الله در توجه به انواع دلالت ها……………………………………………………………..169
3- نقد و بررسی روش ملا فتح الله در توجه به انواع دلالت ها……………………………………….173
3-1- امتیازات……………………………………………………………………………………………………………..173
3-2- کاستی ها…………………………………………………………………………………………………………..173
نتایج ……………………………………………………………………………………………………….175

دیدگاهتان را بنویسید