منابع تحقیق با موضوع رضایتمندی، خانه سالمندان، رضایت از زندگی

دانلود پایان نامه

…………………………………..11
1-6-4-مفهوم سالمندی………………………………………………………………………………………..12
1-6-5-سن سالمندی…………………………………………………………………………………………..12
1-6-6-مفهوم سرپناه……………………………………………………………………………………………12
1-6-7-آسایشگاه………………………………………………………………………………………………..12
1-6-8-آسایشگاه سالمندان…………………………………………………………………………………..13
1-6-9-آسایشگاه معلولین جسمی…………………………………………………………………………13
1-6-10-آسایشگاه روانی…………………………………………………………………………………….13
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق
2-1- رضایتمندی ………………………………………………………………………………………………….15
2-1-1-مفهوم رضایتمندی ………………………………………………………………………………….15
2-1-2-رضایتمندی سکونتی………………………………………………………………………………..15
2-1-3-رویکرد سنجش میزان رضایتمندی سکونتی………………………………………………..16
2-1-4-عوامل و متغیرهای تاثیر گذار بر رضایتمندی سکونتی………………………………….18
2-1-4-1-رضایت از کیفیت بخش ها و عوامل فیزیکی………………………………………18
2-1-4-2-تاثیرات شخصی و رضایت………………………………………………………………19
2-1-4-3-تاثیرات اجتماعی و رضایت……………………………………………………………..19
2-1-4-4-تأثیرات فرهنگی و رضایت………………………………………………………………19
2-1-4-5-تاثیر طبیعت بر رضایت……………………………………………………………………20
2-2- سرای سالمندان…………………………………………………………………………………………….21
2-2-1-پیدایش و تجربه سراهای سالمندان در جهان……………………………………………..21
2-2-2-پیدایش سراهای سالمندان در ایران…………………………………………………………..23
2-2-3-انواع سرای سالمندان در ایران………………………………………………………………….24
2-3-مخاطب شناسی………………………………………………………………………………… …………26
2-3-1-دیدگاه عمومی از پیری…………………………………………………………………………..26
2-3-2-دیدگاه سالمند موفق(بیلتز 1990) ……………………………………………………………27
2-3-3-نظریات مرتبط با سالمندان……………………………………………………………………..28
2-3-3-1- نظریه مک کئون…………………………………………………………………………..28
2-3-3-2- نظریه استرهلر……………………………………………………………………………..28
2-3-3-3-نظریه آشوف………………………………………………………………………………..29
2-3-3-4- نظریه کولاژن………………………………………………………………………………29
2-3-3-5- نظریه اسکلروز……………………………………………………………………………29
2-3-3-6- نظریه تاثیر عوامل محیطی در پیدایش مکانیزم پیری…………………………29
2-3-4-بیماری های روانی سالمندان و و رکود فعالیت های ذهنی…………………………29
2-3-4-1-دلیریوم یا روان‌آشفتگی ………………………………………………………………..30
2-3-4-2-دمانس ……………………………………………………………………………………….30
2-3-4-3-آلزایمر………………………………………………………………………………………..30
2-3-4-4-اختلالات افسردگی در سالمندان…………………………………………………….30
2-3-5-اختلالات جسمی در سالمندان………………………………………………………………31
2-3-5-1-اختلالات خواب………………………………………………………………………….31
2-3-5-2-اختلال بینایی و کاهش اطمینان ……………………………………………………..31
2-3-5-3-اختلال شنوایی و بویایی……………………………………………………………….32
2-3-6 -تحولات روحی در سالمندان……………………………………………………………….32
2-3-6-1-سلامت عاطفی ………………………………………………………………………….33
2-3-6-2-نشانه هایی از خویشتن، هویت در آینده ……………………………………….33
2-3-6-3-احساس تنهایی ………………………………………………………………………….33
2-3- 7- عوامل موثر بر رضایتمندی سالمندان ………………………………………………….33
2-3-7-1-نحوه گذران اوقات فراغت و رضایت از آن…………………………………….33
2-3-7-2-ارتباط سبک زندگی مطلوب و رضایت از زندگی……………………………34
2-3-7-3-ارتباط معنویت در دوران سالمندی و رضایت از زندگی……………………35
2-3-7-4-ارتباط مشارکت در اجتماع و رضایت از زندگی………………………………35
2-3-7-5-ارتباط موسیقی بر افزایش رضایت…………………………………………………35
2-3-7-6-ارتباط خودکارآمدی و رضایتمندی………………………………………………..36
2-3-7-7-آفرینش رویدادهای مثبت با محیط جهت رضایتمندی سالمندان…………37
2-3-8-نارضایتی شناختی سالمندان در محیط ……………………………………………………38
2-3-8-1-آشنایی محیط ……………………………………………………………………………..38
2-3-8-2-حفظ تمرکز در محیط ………………………………………………………………….39
2-3-8-3-مسیریابی…………………………………………………………………………………….39
2-3-9-مشخصات فضایی مطلوب در جهت رضایتمندی و سلامت سالمندان……….40
2-3-9-1- بخش ها و تجهیزات ضروری در سرای سالمندان ………………………….40
2-3-9-2-آسایش حرارتی و برودتی سالمندان………………………………………..
……..41
2-3-9-3-نورپردازی مناسب جهت ارتقای عملکرد بینایی در سالمندان……………..43
2-3-9-4-فضای سبز………………………………………………………………………………..45
2-3-10-مشخصات بصری و روانی مطلوب محیط برای رضایت سالمندان………….46
2-3-10-1-راه یابی و دسترسی………………………………………………………………….46
2-3-10-2-ایمنی و امنیت ………………………………………………………………………..46
2-3-10-3-آسایش ………………………………………………………………………………….46
2-3-10-4-پویایی و جذابیت…………………………………………………………………….47
2-3-10-5-هم آوایی با طبیعت………………………………………………………………….47
2-3-10-6-رمز گرایی و ابهام…………………………………………………………………….47
2-3-10-7-هویت ……………………………………………………………………………………48
2-3-10-8-آزادی …………………………………………………………………………………….48
2-3-10-9-رویداد پذیری…………………………………………………………………………..48
2-3-10-10-بوم گرایی………………………………………………………………………………49
2-3-10-11-وحدت………………………………………………………………………………….49
2-3-10-12-نظم…………………………………………………………………………… ………..49
2-3-10-13-خاطره ذهنی…………………………………………………………….. ………….49
2-4-تحقیقات انجام گرفته……………………………………………………………………. ………….50
2-5-مصادیق خانه سالمندان در جهان………………………………………………….. ……………51
2-5-1-تسهیلات جشنواره شهر خورشید……………………………………………. ………….51
2-5-2-طراحی خانه سالمندان در چارلتون ماساچوست…………………………. ……….54
2-5-2-1-آنالیز سایت پلان…………………………………………………….. ……………….55
2-5-2-2- پلان های ساختمان…………………………………………………. ………………58
2-5-2-3-معرفی فضاها…………………………………………………………….. …………….58
2-5-3- خانه سالمندان کانادا…………………………………………………………… ………….59
2-5-4- کریک ویو هوس……………………………………………………………… …………….60
2-5-5- خانه سبز……………………………………………………………………………. ………….61
2-5-6- مقایسه کلی مصادیق……………………………………………………………. ………….62
2-5-6-1- سایت پلان های خانه سالمندان……………………………………. ………….62
2-5-6-2- پلان و چیدمان سوئیت ها در خانه سالمندان……………………. ………..63
2-5-6-3- پلان سوئیت ها در نمونه های کار

دیدگاهتان را بنویسید