منابع تحقیق درباره سیاست خارجی، رئالیسم تهاجمی، واقع گرایی، نظام بین الملل

دانلود پایان نامه

د و از تکرار مبرّاست.
تقدیم به چشمان زیبای مادرم که زیبا دیدن و نیک اندیشیدن را به من آموخت.
تقدیم به خواهر زیبایم و برادران غیورم که همواره ایستادگی و شجاعتشان پشتوانه ی راه من بوده است.
سپاس خدای عزّ و جلّ که تا امروز، سرنوشتی به نیکی علم و دانش افزایی برایم رقم زده است.
پس از ارادت خاضعانه به درگاه خداوند بی همتا لازم است از اساتید بزرگوار و مهربانم جناب آقای دکتر احمد جانسیز و سرکار خانم دکتر معصومه رادگودرزی که توفیق شش سال شاگردی این عزیزان را داشته ام و همواره مشوق، راهنما و مشاور من در تهیه این رساله بوده اند، تقدیر و تشکر کنم.
همچنین از زحمات دیگر اساتید عزیزم پروفسور رضا سیمبر، جناب آقای دکتر محمد حسین اسماعیلی سنگری و جناب آقای دکتر امیر نیاکویی که سال های ارزشمندی را صرف تعلیم من و سایر دانشجویان کردند، صمیمانه تشکر و سپاسگزاری می کنم و امید است با پیشرفت و ادامه ی راه این عزیزان بتوانم ذرهّ ای از الطافشان را پاسخگو باشم.
در اینجا لازم می بینم از زحمات و راهنمایی های پروفسور مارک.ان کیتز( (Mark N. Katz که سوالات بنده را بدون هیچ وقفه و چشم داشتی پاسخگو بودند، تقدیر و تشکر کنم و همچنین از زحمات و خوشفکری تمام دوستان عزیزم که در تهیه ی این رساله مشوق و یاور من بوده اند، نهایت سپاس را دارم.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده فارسی: ‌ح
چکیده انگلیسی ‌ط
مقدمه: ۱
ضرورت و اهمیت موضوع ۳
اهداف پژوهش ۴
سوالات تحقیق ۴
فرضیه های تحقیق ۴
روش پژوهش ۵
تعریف مفاهیم ۵
پیشینه پژوهش ۶
محدوده ی مکانی ۱۱
محدوده ی زمانی ۱۱
سازماندهی پژوهش ۱۱
فصل دوم:مبانی نظری پژوهش (رئالیسم تهاجمی) ۱۲
مقدمه ۱۴
بایسته های اساسی نظریه رئالیسم تهاجمی ۱۴
واقع گرایی ۱۵
نقد رئالیسم کلاسیک ۱۷
نوواقع‎گرایی ۱۸
نقد نظریه ی نوواقع گرایی ۲۲
واقع گرایی نو کلاسیک ۲۳
تفاوت واقع‎گرایی نئوکلاسیک با رئالیسم کلاسیک ۲۵
واقع گرایان تهاجمی ۲۶
قدرت های بزرگ و علل انگیزه های تهاجمی ۲۷
واقع گرایی تهاجمی و سیاست خارجی ۳۰
اوراسیاگرایی و سیاست تهاجمی روسیه ۳۴
فصل سوم: اوراسیاگرایی ۳۷
مقدمه ۳۸
اوراسیاگرایی کلاسیک ۳۹
اوراسیاگرایی نو ۴۱
رهبران فکری نواوراسیاگرایی ۴۴
ویژگی های اصلی نواوراسیاگرایی ۴۵
نگاهی به نواوراسیاگرایی دوگین ۴۶
اوراسیا گرایی و بایسته های سیاست خارجی ۴۷
نتیجه گیری ۴۹
فصل چهارم: اصول سیاست خارجی روسیه ۵۰
مقدمه ۵۱
گذری بر ژئوپلتیک روسیه ۵۱
روسیه در جستجوی هویت از دست رفته ۵۳
مناظره های هویتی روسیه ۵۴
روسیه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ۵۸
دکترین نظامی روسیه ۵۹
نخستین دکترین نظامی روسیه ۵۹
دومین دکترین نظامی روسیه ۶۰
سومین دکترین نظامی روسیه ۶۲
رئالیسم روسی و دکترین های نظامی ۶۳
گذری بر زندگی پوتین ۶۸
بنیادهای سیاست خارجی پوتین ۶۸
اقدامات پوتین در قالب رویکرد اوراسیاگرایی ۶۹
سیاست خارجی روسیه در دوره پوتین ۷۱
محورهای تهاجم وارانه ی سیاست های پوتین ۷۵
نتیجه گیری ۷۸
فصل پنجم: نقش اوراسیاگرایی در سیاست خارجی روسیه ۱۰۱
مقدمه ۸۰
نقش اوراسیاگرایی در سیاست خارجی روسیه ۸۰
اهمیت قفقاز و آسیای مرکزی برای روسیه ۸۲
کشورهای مستقل مشترک المنافع ۸۳
اهداف روسیه از تشکیل CIS ۸۴
اهداف اقتصادی روسیه در CIS ۸۴
اهداف امنیتی و سیاسی روسیه در CIS ۸۴
اهداف فرهنگی = اجتماعی ۸۵
شکل گیری و تأسیس سازمان منطقه های گوآم ۸۶
اهداف اقتصادی گوام ۸۸
اهداف سیاسی و امنیتی گوام ۸۸
سطح بین المللی ۸۹
سطح منطقه ای ۹۰
سطح داخلی ۹۰
تأثیر اوراسیاگرایی بر روابط روسیه و آمریکا ۹۰
جنگ سرد جدید ۹۳
الگوی چین در سیاست خارجی روسیه ۹۶
چند قطبی یا چند جانبه گرایی ۹۸
نقش انرژی سیاست خارجی روسیه ۱۰۰
اتحادیه ی اروپا ۱۰۱
ایران ۱۰۲
روسیه و خاورمیانه ۱۰۳
روسیه درسوریه ۱۰۷
فصل ششم:نتیجه گیری و چشم انداز آینده ۱۳۲
نتیجه گیری و چشم انداز آینده ۱۱۰
منابع و مآخذ ۱۱۵
چکیده
نقش اوراسیاگرایی در سیاست خارجی روسیه
سمیرا طالبی
فارسی:
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نقطه ی عطفی برای تغییر ماهیت نظام بین الملل از دوقطبی به تک قطبی و همچنین تقلای کشور روسیه برای بدست آوردن ثبات و امنیت بود. روسیه در جستجوی هویت از دست رفته ی خویش به این واقعیت دست یافت که سیاست آتلانتیک گرایی و دنباله روی از تک قطب نه تنها دردی از آن دوا نکرد، بلکه سبب انحطاط و سرخوردگی هر چه بیشتر آن در سطح داخلی و خارجی شد. اما با روی کار آمدن پوتین پنجره ای از امید به روی مردم روسیه گشوده شد و اتخاذ رویکرد اوراسیاگرایی از سال ۲۰۰۰ میلادی، سبب جلب توجه روسیه به کشورهای حوزه ی آسیای مرکزی و قفقاز شد و از آن پس، روسیه نه تنها از تک قطب دنباله روی نمی کند بلکه با ابزاری همچون انرژی، تشکیل اتحادیه ها و سلطه بر جمهوری های بازمانده از شوروی آن را به چالش نیز می کشد و از سوی دیگر رویکرد اوراسیاگرایی روحیه ی تهاجمی را نیز در روسیه افزایش داده است؛ لذا، پژوهش حاضر با بهره گیری از رویکرد رئالیسم تهاجمی در صدد پاسخ به این سوال است که، نقش و تأثیرات نگرش اوراسیاگرایی در سیاست خارجی روسیه چیست؟ روسیه برای اجرای سیاست اوراسیاگرایی در سه سطح بین المللی، منطقه ای و ملی با چه چالش ها و فرصت هایی روبرو است؟ فرضیه ی نویسنده این است که اوراسیاگرایی به عنوان یک رویکرد محبوب در میان اکثر مردم روسیه با نگاهی ویژه به کشورهای استقلال یافته از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، سعی در تأمین منافع ملی روسیه و تثبیت جایگاه آن در عرصه ی بین المللی از طریق ایجاد اتحادیه های منطقه ای، همگرایی با کشورهای مشترک المنافع و معرفی روسیه به عنوان یک قطب رقیب در برابر هژمون، است. روش جمع آوری اطلاعات این رساله، کتابخانه ای و یافته های تحقیق عمدتاً به شیوه ای توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است.
واژگان کلیدی: اوراسیاگرایی، سیاست خارجی روسیه، نظام بین الملل، رئالیسم تهاجمی، کشورهای مستقل مشترک المنافع.
چکیده انگلی
Abstract
The Role Of Eurasianism In Russia Foreign Policy
Samira Talebi
The Collapse of the USSR was a turning point for changing the nature of the international system from bipolar to unipolar and Russia and also the striving to achieve stability and security. Russia in search of its lost identity found this fact that the following of Atlantics policy and Uni polar not only has no benefits but also caused degeneration and more frustrated in its domestic and foreign. But with the rise of Putin, a window of hope has opened for Russian and the Eurasians’ approach, from 2000, led attention to the countries of Central Asia and the Caucasus in Russia. So, Russia does not obey America and with tools such as energy, unionization and domination on legacy of Soviet also takes on the challenge and the adaptation of Eurasian approach has improved the aggressive mood in Russian too. Therefore, this study utilizes realism offensive approach that seeks to answer the question, what is the impact of Eurasians’ attitude in Russian foreign policy? Which challenges and opportunities are there for Russia in implementing Eurasian Policy at three levels: international, regional and national? The author’s hypothesis is that Eurasianism as a popular approach among Russian, with a special focus on the states of the Soviet Union, Trying to provide Russia’s national interests and stabilize its position in the international arena through the creation of a regional union, convergence with CIS and a rival pole of hegemony. The method of collecting data for this thesis is library and research findings have been studied mainly descriptive and analytical manner.
Keywords: Eurasianism, Russia Foreign Policy, International System, Offensive Realism, Commonwealth of Independent States (CIS).
مقدمه:
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی پیامدهای منفی زیادی را برای روسیه در حوزه های مختلفِ ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی به همراه داشت و علاوه بر این سبب تحولات گسترده ای در سه سطوح مختلف بین المللی، منطقه ی اوراسیا و همچنین اوضاع داخلی کشور روسیه شد. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، نظام بین الملل یک سر قطب خود را از دست داد و آن را به هژمون آمریکا واگذار کرد. بنابراین نظام دوقطبی تبدیل به یک قطب تبدیل شد و بازیگران زیادی در این بازی قدرت، متضرّر شدند.
در سطح منطقه ای، کشورهای زیر سلطه ی شوروی نفس تازه ای کشیدند و برای نشان دادن استقلال و حاکمیت خود، درهای روابط تجاری و سیاسی را به روی کشورهای مختلف از جمله آمریکا گشودند اما معضلی که این کشورها با آن روبرو هستند، کشمش و درگیری های بین آمریکا و روسیه است. روسیه این جمهوری ها را حیات خلوت خود می پندارد و در صدد دستیابی به امپراتوری دوره ی شوروی است اما در مقابل پانزده کشور بازمانده، از سلطه ی روسیه واهمه دارند بدین سان برای جلوگیری از این سلطه گری، تدابیر زیادی را اندیشیده اند.
اما در سطح داخل روسیه نیز، یادگاری که از شوروی باقی مانده بود چیزی جز اوضاع بد اقتصادی، بی هویتی، فلاکت و بدبختی نبود. روی کار آمدن یلتسین پس از فروپاشی نیز نه تنها اوضاع را بهبود نبخشید بلکه سست بودن شخصیت وی، اوضاع را وخیم تر از پیش کرد. اما در این میان روی کار آمدن پوتین، نقطه عطفی در سیاست های داخلی و خارجی این کشور پس از جنگ سرد به شمار می آید. پوتین کوشیده است از یک سو با حل بحران های داخلی، ثبات و انسجام را به روسیه بازگرداند و از سوی دیگر با بیرون آوردن روسیه از لاک خویش با رویکردی پیشرونده و تهاجمی در برابر

پاسخی بگذارید