شیمیایی و مطالعه

دانلود پایان نامه

نقش سیر در عملکرد سیستم ایمنی………………………………………………………………………………………………………………23
فعالیت ضد ویروسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………..23
فالیت ضد باکتریایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………23
فعالیت ضد قارچی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….23
فعالیت ضد انگلی …………………………………………………………………………………………………………………………………………..24
فعالیت آنتی اکسیدان سیر………………………………………………………………………………………………………………………………24
اثرات سیر بر روی آسیب کلیوی……………………………………………………………………………………………………………………..24
آلیسین و خواص آن………………………………………………………………………………………………………………………………………….26
انواع شکلهای سیر موجود در بازار و خواص آنها : ……………………………………………………………………………………….26
مطالعات اثرات سیر در طیور……………………………………………………………………………………………………………………….. 27
اثرات جانبی و سمیت ……………………………………………………………………………………………………………………………………..29
پیاز…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….30
پیازخام………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………30
مطالعه اثرات پیاز در حیوانات…………………………………………………………………………………………………………………………..34
جدول مربوط به ترکیبات شیمیایی موجود در سیر و پیاز تازه ……………………………………………………………………..35
فصل سوم مواد و روش ها……………………………………………………………………………..38
محل و زمان آزمایش………………………………………………………………………………………………………………………………………..39
آمادهسازی سالن …………………………………………………………………………………………………………………………………………….39
مشخصات جیرهها: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..39
مدیریت پرورش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………41
نور : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….41
رطوبت: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….41
تهویه: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………41
دانخوری و آبخوری: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..41
دما………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….42
برنامه واکسیناسیون………………………………………………………………………………………………………………………………………42
پرندگان و گروههای آزمایشی……………………………………………………………………………………………………………………..43

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دو نگاه متفاوت به فرآیندهای زنجیره تأمین و فازهای تصمیمی در یک زنجیره تأمین