اندازه گیری و گیاه شناسی

دانلود پایان نامه

از اساتید محترم داوران آقای دکتر غلامرضا خواجویینژاد و آقای دکتر قاسم محمدی نژاد که موجبات بهبود پایاننامهام را فراهم کردهاند، تشکر و قدردانی میکنم. از مهندس قنبری که در تدوین پایان نامه نهایت لطف و همکاری را داشتند سپاسگذاری میکنم، همپنین از دوستان خوبم خانمها آمنه زورمند و پریسا خواجه پور بپاس محبتهایشان .

چکیده
به منظور ارزیابی اثرات تنش خشکی آخر فصل بر خصوصیات مختلف ریشک، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف گندم و جو ، دو آزمایش در سال زراعی 93-1392در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان اجرا شد. هرآزمایش بهصورت کرتهای خرد شده در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا گردید.تیمارهای آبیاری در دو سطح آبیاری معمول (شاهد) و اعمال تنش خشکی همزمان با سنبلهدهی (تنش) در کرتهای اصلی و تعداد گندم شامل الوند، ارگ، بک کراس، چمران، امید، پیشتاز، روشن، S78،شیراز و یاواروس و ارقام جو شامل: یوسف، نصرت، بهمن،نیمروز، افضل، فجر30، لاین UH12، لاین4، D10 در کرتهای فرعی قرار گرفتند.جهت اندازهگیری صفات (تعداد روزنه ، تعداد ردیف روزنه ، تعداد کرک ، طول سلول اپیدرمی ، مساحت سلول اپیدرمی، طول سلول بالیفورمی ، مساحت سلول بالیفورمی ) از هر کرت یک سنبله به صورت تصادفی برداشت شده و از هر سنبله یک ریشک، بهصورت تصادفی انتخاب و اندازه گیری ها انجام شد. در پایان فصل رشد عملکرد و اجزای عملکرد شامل تعداد سنبله در بوته، تعداد دانه در بوته، وزن سنبله در بوته ، وزن دانه در بوته مورد اندازه گیری قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده های حاصل از آزمایش نشان داد واکنش ارقام نسبت به اعمال تنش از نظر خصوصیات آناتومیکی متفاوت بود که بیانگر پتانسیل متفاوت آنها از نظر تحمل به تنش خشکی بود.اثر متقابل معنی داری برای تعداد سنبله در بوته مشاهده شد و اثر تنش بر تعداد دانه در بوته، وزن سنبله در بوته، وزن دانه در بوته معنی دار بود . این پاسخ نسبت به تنش آخر فصل در بین تمام ارقام یکسان بود. بنابراین از این مرحله (سنبله دهی) می توان به عنوان مرحله ای حساس نسبت به تنش خشکی نام برد.


کلمات کلیدی: جو، رقم، ریشک، قطع آبیاری، گندم.
فهرست
عنوان شماره صفحه
فصل اول : مقدمه و کلیات
1-1- تاریخچه غلات 2
1-2- اهمیت غلات در تغذیه انسان 3
1-3- اهمیت اقتصادی 4
1-4-گندم 4
1-5- مشخصات گیاه شناسی 5
1-5-1- ریشه 5
1-5-2- ساقه 5
1-5-3- برگ 6
1-5-4- گل آذین 6
1-6- جو 7
1-6-1- ریشه جو 7
1-6-2- ساقه جو 6
1-6-3- برگ جو 7
1-6-4- گل آذین جو 7
1-7- ریشک 7
1-8- گلوم 9
1-9- آب و اهمیت آن 9
1-10- نقش آب در گیاهان 9
1-11- تنش خشکی 10