استرس اکسیداتیو و عوامل محیطی

دانلود پایان نامه

1-7- منشاء آسیب DNA اسپرم…………………………………………………………………………………………………………26
1-7-1- بسته بندی غیرطبیعی کروماتین……………………………………………………………………………………………27
1-8- ساختار کروماتین اسپرم و تأثیر آن بر ناباروری …………………………………………………………………………28
1-8-1- بررسی ساختار کروماتین اسپرم……………………………………………………………………………………………..28
1-9- نقش آپوپتوز در آسیب DNA اسپرم………………………………………………………………………………………..29
1-10- استرس اکسیداتیو به واسطه ROS…………………………………………………………………………………………30
1-11- تاثیر عوامل محیطی برسلامت DNA و میزان موفقیت روشهای کمک باروری…………………..31
1-11-1- مصرف سیگار………………………………………………………………………………………………………………………..31
1-11-2- مواجهات شغلی…………………………………………………………………………………………………………………….32
1-11-3- داروهای شیمی درمانی و رادیوتراپی……………………………………………………………………………………33
1-11-4- سن………………………………………………………………………………………………………………………………………..33
1-12- تکنیکهای بررسی ساختار کروماتین……………………………………………………………………………………….33
1-12-1- روشهای تعیین آسیب DNA اسپرم انسان………………………………………………………………………34
1-12-1-1- تست TUNEL……………………………………………………………………………………………………………….35
1-12-1-2- روش DBD-FISH………………………………………………………………………………………………………..35
1-12-1-3- روش Comet…………………………………………………………………………………………………………………..36
1-12-1-4- رنگآمیزی CMA3…………………………………………………………………………………………………………36
1-12-1-5- تکنیک SCSA………………………………………………………………………………………………………………..37
1-12-1-6- تست SCD……………………………………………………………………………………………………………………..37
1-12-1-7- رنگآمیزی آکریدین اورانژ………………………………………………………………………………………………..39
1-12-1-8- رنگآمیزی تولوئیدین بلو………………………………………………………………………………………………….39
1-13- روش مهاجرت اسپرم………………………………………………………………………………………………………………….39
1-14- روش سانتریفیوژ شیب غلظت…………………………………………………………………………………………………….40
فصل دوم- مواد و روش ها………………………………………………………………………………………………………………………41

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   فقهای امامیه و علامه حلی