میزان سرمایه گذاری و فرآورده های دارویی

دانلود پایان نامه

2: اثر تیمارهای مختلف آزمایشی بر ضریب تبدیل غذایی………………………………………………………………………………………….82
3: اثر تیمارهای مختلف آزمایشی برمصرف خوراک………………………………………………………………………………………………….83
4: اثر تیمارهای مختلف آزمایشی بر افزایش وزن ………………………….. …………………………………………………………………..84
5: اثر تیمارهای مختلف آزمایشی بر مورفولوژی روده کوچک (ددنوم) در 42 روزگی…………………………………………………..85
6: اثر تیمارهای مختلف آزمایشی بر مورفولوژی روده کوچک (ددنوم) در 49 روزگی…………………………………………………..86
7: اثر تیمارهای مختلف آزمایشی بر مورفولوژی روده کوچک (ژژنوم) در 42 روزگی …………………………………………………87
8 . اثر تیمارهای مختلف آزمایشی بر مورفولوژی روده کوچک (ژژنوم) در 49 روزگی…………………………………………………88
9 . اثر تیمارهای مختلف آزمایشی بر مورفولوژی روده کوچک (ایلئوم) در 42 روزگی ……………………………………………….89
10 . اثر تیمارهای مختلف آزمایشی بر مورفولوژی روده کوچک (ایلئوم) در 49 روزگی ……………………………………………..90
11 . اثر تیمارهای مختلف آزمایشی بر مورفولوژی روده کوچک (قائده سکوم) در 42 روزگی …………………………………….91
12 . اثر تیمارهای مختلف آزمایشی بر مورفولوژی روده کوچک (قائده سکوم) در 49 روزگی …………………………………….92
13. اثر تیمارهای ازمایشی بر مورفولوژی (بدنه سکوم) جوجه های گوشتی در 42 روزگی …………………………………………93
14. اثر تیمارهای ازمایشی بر مورفولوژی (بدنه سکوم) جوجه های گوشتی در49 روزگی …………………………………………..94
15. اثر تیمارهای ازمایشی بر مورفولوژی (راس سکوم) جوجه های گوشتی در 42 روزگی ………………………………………….95
16. اثر تیمارهای ازمایشی بر مورفولوژی (راس سکوم) جوجه های گوشتی در 49 روزگی ………………………………………….96
17. اثر تیمارهای مختلف آزمایشی بر چربی سرم …………………………………………………………………………………………………..97
18. اثر تیمارهای مختلف آزمایشی بر پروتئین سرم ………………………………………………………………………………………………..98
مقایسه اثر افزودنیهای خوراکی مختلف بر عملکرد، مورفولوژی روده و سیستم ایمنی جوجههای گوشتی
چکیده: در این تحقیق اثر افزودنیهای خوراکی مختلف بر عملکرد، مورفولوژی روده و متابولیتهای سرم خون جوجه های گوشتی مورد بررسی قرار گرفت.تعداد ۳۶۰ جوجه گوشتی (راس ۳۰۸) به ۵ تیمار در قالب طرح کاملا تصادفی اختصاص داده شد.تیماره به ترتیب با پروبیوتیک چند سویه ای (پروتکسین)، پروبیوتیک دکستران اولیگوساکارید، پروبیوآنزیم و مولتی آنزیم(گریندازیم) مکمل گردیدند. مصرف خوراک وزن بدن وضریب تبدیل غذایی برای دوره های آغازین ، رشد و پایانی محاسبه گردید.در روز ۴۲ به طور تصادفی از هرتکرار ۲ نمونه خونی تهیه و برای انجام آزمایشات سرم خون به آزمایشگاه ارسال شد. همچنین از هر تکرار ۲ پرنده برای نمونه برداری روده انتخاب و کشتار گردید.مکمل سازی جیره با پروتکسین موجب کاهش معنیدار ضریب تبدیل غذایی در22-42 و 0-42 روزگی شد(0.05≥p). در دورهی 0-21 روزگی اثر معنیدار بر ضریب تبدیل غذایی فقط در تیمار دکستران اولیگوساکارید مشاهده گردید(0.01≥p).
مصرف خوراک 22-42روزگی تحت تاثیر تیمارهای پروتکسین ودکستران اولیگوساکارید قرار گرفته و بطور معنی داری کاهش یافت(0.05≥p).در 22-42 و0-42 روزگی دکستران اولیگوساکارید و پروبیوآنزیم باعث افزایش معنیدار وزن جوجههای گوشتی گردیدند(0.05≥p).در مورد اثر تیمارها بر مورفولوژی روده دکستران اولیگوساکارید،گریندآنزیم و لینکومایسین ضخامت لایه عضلانی داخلی را در مقایسه با گروه شاهد به طور معنی داری کاهش دادند(0.05≥p).اثر معنی دار بر مقدار چربی وکلسترول سرم از طرف هیچ کدام از تیمارها مشاهده نگردید (0.05≤p).
فصل اول
مقدمه
۱- مقدمه
امروزه صنعت پرورش طیور در مقیاس جهانی، به دلیل میزان سرمایه گذاری، حجم سرمایه در گردش، اشتغال زایی و تولید منابع ارزان پروتئین حیوانی برای بشر از مهمترین صنایع به شمار می روند. در کشور ما، این صنعت از حدود 4 دهه پیش شکل گرفته است و با گذر از فراز و فرودهای متعدد، هم اکنون به حدی از تکامل و توسعه رسیده است که جزو چند صنعت برتر در حیطه ی فعالیت وزارتخانه های غیر مرتبط با صنعت نفت محسوب می شود. تعداد معدودی از شرکت های تجاری بزرگ (در حال حاضر، 8 مورد برای مرغ گوشتی و 9 مورد برای مرغ تخمگذار) بازار جهانی تولید مرغ های لاین و سویه های تجاری حاصل از آنها را در اختیار دارند. سویه های تجارتی اصلاح شده از این گله های لاین، دارای توان بالقوه ی بالایی برای تولید تخم و گوشت هستند. این کمپانی ها، به لحاظ نوع و ارزش مرغ های قابل دسترس، در عمل شرایط همسانی را برای پرورش دهندگان در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله ایران فراهم نموده اند. تحقق رشد مطلوب (وزن کشتار 2500 گرم طی 42 روز) و یا تولید بالای تخم مرغ (بیش از 300 عدد در سال) برای تمام این سویه ها امری ممکن و لیکن مستلزم اعمال مدیریت مطلوب است. نیازمندی های اقتصادی و غذایی جوامع پیشرفته امروزی برای گوشت و تخم پرندگان ضرورت پرورش طیور در سیستم های تولید متراکم به صورت گله های بسیار بزرگ را ایجاب می نماید، که این امر خود منجر به تحمیل تنش بر پرندگان می گردد. در چنین شرایطی معمولاً مواد افزودنی با خواص ضد میکروبی همچون آنتی بیوتیک ها به خوراک پرندگان اضافه می شود. این ترکیبات با تعدیل توان و یا حذف میکرو ارگانیسم های مضر موجود در روده موجب بهبود رشد و راندمان مصرف خوراک می شوند. با این وجود، امروزه کاهش استفاده از آنتی بیوتیک ها و سایر فرآورده های دارویی در بخش طیور، موضوع مهمی در تولید و سلامت خوراک انسان است. این امر عمدتاً به دلیل نگرانی از بروز مقاومت باکتریایی (گونه های مقاوم باکتری) و امکان انتقال پس ماندهای آنتی بیوتیکی به زنجیره غذایی انسان می باشد. به موازات این موضوع، امروزه تلاش های روز افزونی برای بهبود بهداشت خوراک، حفظ آسایش و سلامت طیور و کاهش نگرانی از پیامدهای زیست محیطی پرورش طیور در جریان است.
پاسخی مطلوب و مؤثر به تقاضاهای فوق و تحقق تولید غذای عاری از آنتی بیوتیک مستلزم دستیابی به راهکارهای تازه در تغذیه طیور است. در ارایه چنین راهکارهایی باید حفظ سلامت، اجتناب از بیماری، مسایل عمومی تغذیه، رفاه و آسایش پرندگان و نهایتاً نگرانی های زیست محیطی پرورش طیور به عنوان مؤلفه های اصلی مورد توجه قرار گیرند. برای حصول این آرمان ها، ضروری است که طیف گسترده ای از سایر ترکیبات (به عنوان جایگزین آنتی بیوتیک ها در خوراک طیور) مورد بررسی قرار گیرند.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   die و und