فرد گرایی در مقابل جمع گرایی و تصمیم گیری مصرف کننده

دانلود پایان نامه

برای رشد و شکوفایی می شود پایدار ، همبستگی اجتماعی مورد نیاز است ، در اینجا نیز ، نقش سرمایه انسانی حیاتی است
سنجش ارزش فرهنگی اجتناب از عدم اطمینان مصرف کنندگان محصولات لبنی پگاه
سنجش رابطه بین ارزشهای فرهنگی و بازاریابی دهان به دهان مصرف کنندگان محصولات لبنی پگاه
1-5) چارچوب نظری
چارچوب نظری، الگویی است که تمام پژوهش برآن استوار می شود. چارچوب نظری یک شبکه منطقی، توسعه یافته، توصیف شده، و کامل بین متغیرهایی است که از طریق فرایندهایی چون مصاحبه، مشاهده و بررسی ادبیات موضوع، فراهم آمده است. یکی از مهمترین کارکردهای چارچوب نظری ارائه متغیرهای مرتبط با مساله تحقیق است (خاکی، 1390: 163). چارچوب نظری بیانگر روابط حاکم بر متغیرهای مستقل و وابسته بر اساس ادبیات موضوعی میباشد. چارچوب نظری مطالعه حاضر برگرفته از مطالعه دزموند لام (2009) میباشد. با توجه به اینکه هر فرضیه در کار پژوهشی باید با توجه به مدل مفهومی بیان شود، در مدل مفهومی تحقیق حاضر، از ابعاد ارزشهای فرهنگی هافستد که شامل فردگرایی، مردگرایی، فاصله قدرت و اجتناب از عدم اطمینان می باشد و ابعاد بازاریابی دهان به دهان دزموند لام که شامل بازاریابی دهان به دهان درون گروهی و برون گروهی است استفاده شده است.

شکل (1) مدل مفهومی پژوهش
1-6) فرضیات تحقیق
فرضیه اصلی:
بین ارزشهای فرهنگی و بازاریابی دهان به دهان مصرف کنندگان محصولات لبنی پگاه اصفهان رابطه معنا دار وجود دارد.
فرضیات فرعی:
بین ارزش فرهنگی فرد گرایی در مقابل جمع گرایی مصرف کننده با میل به مشارکت وی در بازاریابی دهان به دهان دررون گروهی رابطه معنا دار وجود دارد.
بین ارزش فرهنگی فرد گرایی در مقابل جمع گرایی مصرف کننده با میل به مشارکت وی در بازاریابی دهان به دهان برون گروهی رابطه معنا دار وجود دارد.
بین ارزش بین ارزش فرهنگی مرد گرایی در مقابل زن گرایی مصرف کننده با میل به مشارکت وی در بازاریابی دهان به دهان دررون گروهی رابطه معنا دار وجود دارد.
بین ارزش بین ارزش فرهنگی مرد گرایی در مقابل زن گرایی مصرف کننده با میل به مشارکت وی در بازاریابی دهان به دهان برون گروهی رابطه معنا دار وجود دارد.
بین ارزش فرهنگی فاصله قدرت با بازاریابی دهان به دهان مصرف کننده با میل به مشارکت وی در بازاریابی دهان به دهان دررون گروهی رابطه معنا دار وجود دارد.
بین ارزش فرهنگی فاصله قدرت با بازاریابی دهان به دهان مصرف کننده با میل به مشارکت وی در بازاریابی دهان به دهان برون گروهی رابطه معنا دار وجود دارد .
بین ارزش فرهنگی اجتناب از عدم اطمینان با بازاریابی دهان به دهان مصرف کننده با میل به مشارکت وی در بازاریابی دهان به دهان دررون گروهی رابطه معنا دار وجود دارد.
بین ارزش فرهنگی اجتناب از عدم اطمینان با بازاریابی دهان به دهان مصرف کننده با میل به مشارکت وی در بازاریابی دهان به دهان برون گروهی رابطه معنا دار وجود دارد.
1-7) تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق
1-7-1) بازاریابی دهان به دهان
تعریف نظری : تبلیغات دهان به دهان، ارتباطاتی بین یک گیرنده و یک ارتباط برقرار کننده است و به عنوان یک ارتباط غیر تجاری درک میشود. اغلب گزارش میشود هنگامیکه تبلیغات دهان به دهان مثبت است تاثیر قابل توجهی بر تصمیم گیری مصرف کننده برای اخذ یک محصول دارد و هنگامیکه اطلاعات منفی یا شایعات در این باره وجود دارد باعث جدا شدن ز آن محصول یا نام تجاری می شود (Lam¸2009).
تعریف عملیاتی : منظور از بازاریابی دهان به دهان در این تحقیق، میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 1 تا 8 پرسشنامه میباشد.
1-7-1-1) بازاریابی دهان به دهان درون گروهی
تعریف نظری: بازاریابی دهان به دهان درون گروهی که به آن تبلیغات شفاهی درون گروهی نیز گفته می شود به تبلیغاتی گفته که در داخل گروه: خانواده، خویشاندان و گروه دوستان نزدیک صورت می گیرد یعنی گروهیکه فرد برای به دست آوردن اطلاعات و یا مشاوره در خصوص خرید کالا و یا استفاده از خدمات به آنها مراجعه میکند و یا تمایل دارد تجربه خرید و مصرف خود را با آنها در میان بگذارد.
تعریف عملیاتی: منظور از دهان به دهان درون گروهی در این تحقیق میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 1 تا 4 پرسشنامه می باشد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   شرایط محیطی و ایران و چین