ارزیابی اثربخشی و اثربخشی تبلیغات

دانلود پایان نامه

1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………. 7
1-4-اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………. 8
1-5-چهارچوب نظری پژوهش………………………………………………………………………………………… 9
1-6-فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………………… 10
1-7-متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………… 10
1-8-تعریف نظری و عملیاتی………………………………………………………………………………………….. 10
1-9-قلمرو پژوهش………………………………………………………………………………………………………. 11
فصل دوم: ادبیات پژوهش
2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. 13
2-2- مدل اثربخشی…………………………………………………………………………………………………………. 14
2-3- دو تئوری درباره اثربخشی تبلیغات……………………………………………………………………………. 15
2-4- برای تعیین اثربخشی تبلیغات چه چیزی را باید اندازه گیری کنیم؟………………………………… 19
2-5- نقش برنامه ریزی صحیح رسانه ها در اثربخشی………………………………………………………….. 20
2-6- تغییر مداوم دنیای رسانه ها…………………………………………………………………………………….. 20
2-7- ماموریت و هدف…………………………………………………………………………………………………… 25
2-8- تصمیم درباره بودجه تبلیغات…………………………………………………………………………………… 25
2-9- ارزیابی و انتخاب پیام……………………………………………………………………………………………… 26
2-10- تصمیم درباره رسانه………………………………………………………………………………………………. 26
2-11- ارزیابی اثربخشی تبلیغات………………………………………………………………………………………. 27
2-12- اثربخشی تبلیغات………………………………………………………………………………………………….. 28
2-13- ابعاد آثار مثبت منفی……………………………………………………………………………………………… 28
2-14-تحلیل نظریه اثربخشی تبلیغات………………………………………………………………………………… 29
2-15- حوزه های اثربخشی تبلیغات…………………………………………………………………………………. 30
2-16- ابعاد اعتمادسازی در رسانه تبلیغی………………………………………………………………………….. 31

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص و شیوه های مقابله