انگیزه‌های مردم برای گذراندن وقت با ابزارهای رسانه و توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی

دانلود پایان نامه

ﺮد رﺳﺎﻧﻪ‌ﻫﺎ………………………………………………………………………….44
2-5-4-3 کارکرد‌های رسانه‌ها……………………………………………………………………………..44
2-5-4-4 ﺗﻮان آﻣﻮزﺷﯽ رﺳﺎﻧﻪ‌ﻫﺎ…………………………………………………………………………..44
2-5-4-5 انگیزه‌های مردم برای گذراندن وقت با ابزارهای رسانه……………………………..45
2-5-4-6 مهمترین رسانه‌ها…………………………………………………………………………………48
2-5-4-6-1 رسانه‌های شنیداری……………………………………………………………..53
2-5-4-6-2 رسانه‌های دیداری……………………………………………………………….55
2-5-4-3 اینترنت…………………………………………………………………………………..55
2-5-5 وابستگی روانی و اثربخشی فعالیت های تبلیغاتی……………………………………………………..56
2-5-5-1 مزایای هدفگذاری تبلیغات……………………………………………………………………56
2-6 مدل مفهومی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………56
2-7 تحلیل مدل…………………………………………………………………………………………………………………………57
2-8 نتیجه گیری کلی………………………………………………………………………………………………………………….58
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….59
3-2 روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..59
3-3 جامعه آماری تحقیق……………………………………………………………………………………………………………60
3-4 روش نمونه گیری و حجم نمونه………………………………………………………………………………………….62
3- 5 ابزار گردآوری داده‌ها…………………………………………………………………………………………………………62
3-6 روایی و پایایی…………………………………………………………………………………………………………………..63
3-7 روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها……………………………………………………………………………………..66
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها
4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………68
4-2 آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………….68
4-2-1 توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی…………………………………………………………………….68
4-2-1-1 توصیف ویژگیهای جنسیت…………………………………………………………………68
4-2-1-2 توصیف ویژگیهای سن……………………………………………………………………….69

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   خانه های تاریخی و باستان شناسی