روش حداقل مربعات و سرمایه درگردش

دانلود پایان نامه

به ازای کمترین ولتاژ نازک سازی ( 8 ولت = نازک سازی ) مشاهده می شود که برای داشتن یک نهشت با کیفیت مطلوب ( پر
تقدیم به:
پدر و مادر عزیزم
به خاطر زحمات بی دریغشان، که لحظات ناب بودن، لذت غرور داشتن،
جسارت خواستن، عظمت رسیدن و تمام تجربه های یکتا و زیبای زندگیم
مدیون حضور سبز آن هاست.
سپاسگزاری
اکنون که با یاری خداوند متعال، مراتب نگارش این پایان نامه به انجام رسیده است، بر خود لازم می دانم از زحمات بی دریغ اساتید گرانقدر جناب آقای دکتر عباس علوی راد و سرکار خانم دکتر زهرا نصراللهی که در مراحل انجام و تدوین این پایان نامه مرا یاری نمودند و از راهنمایی های ارزشمندشان بهره مند ساختند کمال تشکر و سپاسگزاری را داشته باشم.
مهرماه 93
چکیده :
توسعه و رشد اقتصادی از اهداف کلان اقتصادی هر کشور می باشد و یکی از فاکتورهای تحقق این مهم، توسعه و رشد صنعت آن کشور می باشد که ملاک موفقیت در این هدف، ایجاد ثبات است. تحقق ثبات از طریق شناخت عوامل ایجاد کننده آن و برطرف نمودن آن ها، می تواند موثر باشد. هدف مطالعه کنونی بررسی میزان تاثیر توسعه مالی و نوسانات ناشی از آن بر نوسانات رشد صنایع وابسته به نقدینگی (سرمایه درگردش) بالا می باشد. از این رو، تخمین به کمک یک مدل اقتصاد سنجی در دوره زمانی 1390:4-1382:1 و با استفاده از الگوی گارچ (GARCH) و روش حداقل مربعات (DOLS) انجام شده است. در این مطالعه نوسانات رشد صنعت در کنار توسعه و نوسانات بخش بانکی و بازار سهام مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج برآوردها حاکی از آن است که توسعه هر دو بخش بانکی و بازار سهام موجب کاهش نوسانات رشد صنعت می شود و نوسانات ناشی از توسعه این دو بخش نیز موجب افزایش نوسانات رشد صنعت می گردد اما نکته قابل توجه براوردها آن است که بخش بانکی (نسبت به توسعه مالی) تاثیر چشم گیری بر نوسانات رشد صنایع داشته است که این خود اهمیت بخش بانکی و بخصوص سیاست های بخش بانکی را مورد توجه قرار می دهد. علاوه بر آن، به منظور حصول اطمینان از نتایج بدست آمده، استواری تخمین های انجام شده با استفاده از دو شاخص دیگر نقدینگی مورد نیاز شرکت ها، صورت گرفت که حاکی از تایید نتایج است.
کلمات کلیدی: توسعه مالی- نوسانات مالی- نوسانات رشد صنعت
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات 1
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مسئله 3
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 3
1-4- هدف تحقیق 4
1-5- فرضیات تحقیق 5
1-6- روش شناسی تحقیق 5
1-6-1 – شیوه تجزیه و تحلیل آماری 5
1-6-2- داده ها 5
1-7- ابزار تحقیق 6

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   است همانطور که در و برنامه ریزی