شبکه های عصبی مصنوعی و شبکه های عصبی

دانلود پایان نامه

از زحمات و راهنماییهای بی دریغ استاد گرانقدر خود، جناب آقای دکتر عبدالحسین طحانی تشکر و قدردانی نمایم.
فهرست مطالب
فصل اول: مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 1
1-2- مفهوم حالت شارژ ……………………………………………………………………………………………………… 3
1-3- برسی روشهای تخمین حالت شارژ باتری………………………………………………………………………. 4
1-3-1- اندازه‌گیری حالت شارژ از طریق ویژگیهای فیزیکی الکترولیت………………………………… 4
1-3-2- ولتاژ مدار باز…………………………………………………………………………………………………… 5
1-3-3- شمارش آمپر ساعت………………………………………………………………………………………… 6
1-3-4- تخمین با استفاده از منطق فازی…………………………………………………………………………… 7
1-3-5- شبکه های عصبی مصنوعی………………………………………………………………………………… 8
1-3-6- تخمین با استفاده از فیلتر کالمن …………………………………………………………………………. 9
1-4 -کنترل حالت شارژ………………………………………………………………………………………………….. 9
فصل دوم: منابع تولید پراکنده……………………………………………………………………………….. 11
2-1- بحران انرژی در جهان……………………. ……………………………………………………………………….. 11
2-2- منابع تولید پراکنده…………………… ………………………………………………………………………………. 12
2-3- فناوریهای تولید پراکنده………………….. ………………………………………………………………………… 13
2-4- انرژی باد و نیروگاه بادی- سلول های خورشیدی و بررسی سیستم های فتوولتائیک(PV) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14
2-4-1- انرژی باد و نیروگاه بادی………. ………………………………………………………………………. 14
2-4-2- تار یخچه استفاده از انرژی باد….. ……………………………………………………………………… 15
2-4-3- مزایای نیروگاههای بادی………….. ……………………………………………………………………. 16
2-5- توربین بادی…………………… ……………………………………………………………………………………… 19
2-5-1- کاربرد توربینهای بادی………………. ………………………………………………………………….. 19
الف- کاربردهای غیرنیروگاهی …………………….. ……………………………………………………………… 19
ب – کاربردهای نیروگاهی…………………. ………………………………………………………………………… 19

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   الگوی توانایی مایر و سالووی و مسئولیت پذیری اجتماعی