کارآزمایی بالینی و رضایت آگاهانه

دانلود پایان نامه

فهرست
چکیده
مقدمه: نوزادان نارس در حین مراقبت و درمان تحت مداخلات دردناک زیادی قرار می‌گیرند و پرستاران می‌بایست با استفاده از روش‌های غیر دارویی بدون خطر، از عوارض کوتاه و بلند مدت ناشی از درد پیشگیری نمایند، لذا این مطالعه به منظور تعیین تاثیر قنداق کردن بر درد ناشی از جایگذاری لوله بینیـ معدی در نوزادان نارس انجام گرفت.
روش کار: این پژوهش یک مطالعهکارآزمایی بالینی از نوع طرح متقاطع است . 57 نوزاد نارس با سن 34 – 28 هفته حاملگی به روش نمونه گیری آسان انتخاب و به طور تصادفی به سه گروه تقسیم شدند. پژوهشگر کلیه نوزادان حائز شرایط را، بعد از گرفتن رضایت آگاهانه کتبی از والدین سه بار تحت پروسیجر جایگذاری لوله بینی – معدی با سه روش روتین، قنداق کردن و ساکاروز خوراکی قرار خواهد داد وبسته به اینکه به صورت تصادفی در کدام یک از گروههای تعریف شده قرار بگیرد ترتیب سه روش متفاوت بود. در هر سه گروه درد نوزاد در فواصل زمانی دو دقیقه قبل، حین و پنج دقیقه بعد از جایگذاری لوله بینیـ معدی با استفاده از ابزار PIPP اندازه گیری شد.
یافته ها: نتایج نشان داد قنداق کردن و ساکارز خوراکی باعث کاهش پاسخ به درد نوزاد حین جایگذاری لوله بینیـ معدی می شود (001/.>p)، اما تفاوت این دو اقدام از لحاظ آماری معنی دار نمی باشد.
بحث: از آنجاییکه یافته های این مطالعه نشان داد قنداق کردن و ساکارز خوراکی بر درد ناشی از جایگذاری لوله بینیـ معدی موثر است، لذا توصیه می شود پرستاران آن را به عنوان مداخله ای موثر در کاهش درد نوزادان بکار ببرند.
فهرست :
فصل اول:
1 – 1 عنوان پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1
2 – 1 زمینه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1
3 – 1 هدف کلی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5
4 – 1 اهداف اختصاصی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5
5 – 1 فرضیات پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5
6 – 1 پیش فرضهای پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6
7 – 1 اهداف کاربردی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6
8 – 1 تعریف واژهای اختصاصی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7
فصل دوم:
پیشینههای نظری پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10
A) چارچوب پنداشتی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10
1 – 2 درد …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10
1 – 1 -2 نوزاد نارس و درد …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12
2 – 1 -2 فیزیولوژی درد ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13
3 – 1 -2 ارزیابی درد ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15
4 – 1 -2 نشانههای درد ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….17
5 – 1 -2 عوارض درد ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20
6 – 1 -2 ابزارهای سنجش درد …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21
2 – 2 پروسیجر دردناک …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..23

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مدل های اندازه گیری رضایت مشتری و روش های اندازه گیری رضایت مشتری