پایان نامه روانشناسی در مورد : 
درونی‌سازی انگیزش بیرونی: نیازها و خود تنظیمی یکپارچه

پایان نامه روانشناسی در مورد : درونی‌سازی انگیزش بیرونی: نیازها و خود تنظیمی یکپارچه

درونی‌سازی انگیزش بیرونی: نیازها و خود تنظیمی یکپارچه نظریه‌های متعددی که از مفهوم درونی‌سازی به عنوان یک فرایند محوری در اجتماعی شدن استفاده کرده‌اند (کلمان[۱]،…

نظریه‌ی تعیین‌گری شخصی

نظریه‌ی تعیین‌گری شخصی

نظریه‌ی تعیین‌گری شخصی[۱] (SDT) یک نظریه‌ی عمومی از انگیزش آدمی است که به میزانی که رفتار افراد خود تائید شده یا خود تعیین شده است،…