تعیین داور، حدود وظایف و اختیارات وی در داوری‌های تجاری بین‌المللی

تعیین داور، حدود وظایف و اختیارات وی در داوری‌های تجاری بین‌المللی

ب: در داوری سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………23 بند دوم: تعیین دیوان داوری سه نفره…………………………………………………………………………………………………….24 الف: در داوری موردی……………………………………………………………………………………………………………………..24 ب: در داوری سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………25 گفتار پنجم: محدودیت های آزادی طرفین…

جایگاه اصل استقلال و بی‌طرفی قاضی در محاکمات کیفری بین‌‌المللی

جایگاه اصل استقلال و بی‌طرفی قاضی در محاکمات کیفری بین‌‌المللی

گفتار پنجم: استقلال دادگاه های بین المللی……………………………………………………………………59 گفتار ششم: استقلال قضات در برابریکدیگر………………………………………………………………..62 گفتار هفتم: استقلال در امورد اداری……………………………………………………………………………63 گفتار هشتم: استقلال در امور مالی………………………………………………………………………………64…

جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

اهداف کلیدی فرآیندها و پژوهش های عدالت ترمیمی ……………………………………….. 33 نتایج عدالت ترمیمی ……………………………………………………………………………………… 34 اصول عدالت ترمیمی …………………………………………………………………………………….. 34 گفتار دوم: ظهور و افول…