منبع پایان نامه ارشد با موضوع شهرستان رودبار

بیولوژیک افزوده شد حداکثر عملکرد دانه (3/2148 کیلوگرم در هکتار) به تیمار آبیاری پس از 50 میلیمتر تبخیر تعلق داشت. کاربرد توأم کود دامی و پلیمر سوپر جاذب باعث افزایش عملکرد دانه،... متن کامل

منبع پایان نامه ارشد با موضوع افزایش، ریشه، تیمار، آبیاری

افزایش دورههای آبیاری برای یک محصول، موجبات افزایش هزینه آب بها میگردد و همچنین عملکرد و کیفیت محصول پارامتر وابسته به میزان و نظم آبیاری است، به همین دلیل تمام تلاش محققان بر آن... متن کامل

منبع پایان نامه ارشد با موضوع آلی، زئولیت، افزایش، زئولیتها

حیاتی مواد آلی در خاک و موفقیت در کشاورزی و همچنین حفاظت خاکها به عنوان بستر تولید غذا، ملزم به افزودن سالانه ماده آلی به خاک به عنوان بخشی از سیستم کلی مدیریت کشاورزی پایدار هستیم.... متن کامل

پایان نامه با موضوع افزایش، ریشه، تیمار، گیاه

بیشتری مصرف نمایند و بانفوذ پذیری بالای خاک آب و کودها، شسته شده و در آبهای زیرزمینی ذخیره میشوند که این امر عاملی برای آلوده شدن آبهای زیرزمینی به نیترات میشود. اغلب در دوره ای... متن کامل

پایان نامه با موضوع شهرستان رودبار

با سه تکرار در شهرستان مرودشت و فاکتور فرعی 100 و 150 میلی متر تبخیر آب از تشتک تبخیر کلاسA ، انجام دادند. آنها نشان دادند با افزایش شدت تنش خشکی، از تعداد غلاف و تعداد دانه در بوته، وزن... متن کامل

پایان نامه با موضوع برداشت داده

ب هوا است. در هرصورت بین زنجیرهای پلیمر طبیعی اتصالات عرضی ایجاد میشود. درنتیجه از تمایل به حل شدن آن کاسته شده بر قابلیت تورم آن (جذب و نگهداری آب) افزوده میشود. الجنیک اسید،CMC و HEG و... متن کامل

پایان نامه با موضوع میوه، کاهش، زیتون، میزان

باغبانی در سپتامبر یا اکتبر بالغ است ولی بلوغ فیزیولوژیکی در ژانویه یا فوریه است. بذر از نظر باغبانی در اکتبر به بلوغ می‌رسد و اگر در این مرحله برداشت شده و سرمادهی شود حداکثر... متن کامل

منابع پایان نامه ارشد با موضوع انحراف معیار

آماریبه منظور انجام آزمونهای آماری در بین گروههای گاو با اسکور بدنی مختلف ابتدا آزمون نرمال بودن(Normality Test) انجام می‌گرفت. درصورت نرمال بودن توزیع داده‌ها آزمون آماریOne Way Repeated... متن کامل

منابع تحقیق درمورد بدنی، نمره‌ی، چربی، گاوها

برابر یا کمتر از 3 دارند( ظاهرV) یا گاوهایی با نمره‌ی وضعیت بدنی برابر یا بیشتر از 25/3 دارند(ظاهر U) تقسیم میکند. شکل 2-3: نشان دادن زاویه بین استخوان Pin و hook الف) به شکل U، ب) به شکل Vدر مرحله... متن کامل