خودتنظیمی:پایان نامه خود تنظيمي يادگيري

خودتنظیمی:پایان نامه خود تنظيمي يادگيري

خودتنظیمی:                                                      خودتنظیمی عبارت است از قضاوت افراد از توانایی هایشان برای سازماندهی و اجرای روشهای عملی که برای بدست آوردن انواعی از عملکرد مورد نیاز…