دانلود پایان نامه پایان نامه، تعریف عملی

متغیر مستقل: متغیری می باشد که سبب تغییر در متغیر دیگری می گردد. در این پژوهش متغیر های مستقل به توضیح زیر می باشد. تعریف نظری سن: سن مداوم و اظهار کننده سال های تمامی می باشد که از عمر... متن کامل