عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان و توانمندسازی روان‌شناختی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} 2-3-1) توانمندسازی2-3-1-1) مطالعات خارجی در یکی از بهترین مطالعات انجام‌شده در زمینه توانمندسازی توسط اسپریتزر(1992)، چهار بعد برای... متن کامل

عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان و کارکنان سازمان بهزیستی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} زاهدی، شمس السادات وهمکاران /1390/ افزایش اعتماد عمومی بر پایه ارتقای فرهنگ پاسخگویی/ پژوهشنامه مدیریت اجرایی/ علمی – پژوهشی/... متن کامل