عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس و ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} استا،سهراب(1390)بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و مدیریت سود، مجله پژوهش های حسابداری مالی، سال سوم، شماره دوم، شماره پیاپی ( 8)،... متن کامل

رابطه ساختار مالکیت با کارآیی بازار سرمایه و رابطه ترکیب مالکیت با نقدشوندگی بازار

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} تسهیل و تسریع پیوستن شرکت به بازارهای سرمایه جهانی و کاهش نرخ هزینه سرمایه (کمپبل،2002).آیدین، ساییم و یالاما بررسی می‌کنند که... متن کامل

ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی و روش حداقل مربعات سه مرحله ای

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} 2-6- تحقیقات داخلیفخاری و همکاران (1393)؛ در تحقیقی به بررسی نقش نظارتی ساختار مالکیت و خط مشی بدهی بر کنترل مشکلات نمایندگی ناشی... متن کامل

ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی و سهامداران نهادی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} مرادزاده فرد و همکاران1391 بررسی رابطه بین پاداش هیات مدیره و مالکیت نهادی با مدیریت سود،نتایج تحقیق با بکارگیری آزمون داده... متن کامل

عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه و تأمین مالی از طریق بدهی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} دسته‌ی اول نظریه پردازان و پژوهش گران که این دارایی‌ها را از خلال توجه به منابع و سرمایه انسانی سازمان مورد مطالعه قرار... متن کامل