ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی و روش حداقل مربعات سه مرحله ای

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} 2-6- تحقیقات داخلیفخاری و همکاران (1393)؛ در تحقیقی به بررسی نقش نظارتی ساختار مالکیت و خط مشی بدهی بر کنترل مشکلات نمایندگی ناشی... متن کامل

استانداردهای حسابداری و شرکتهای پذیرفته شده

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} بهطورکلی محدودیتی که اینگونه تحقیقات با آن مواجه هستند عدم دسترسی به اطلاعات شرکتهای خارج از بورس اوراق بهادار است. این... متن کامل

مسئولیت اجتماعی شرکت و مسئولیت اجتماعی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} وجه نقد ناشی از عملیات و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شد در بورس اوراقهنگامی که فعالیتهای عملیاتی ضعیف است، شرکتها... متن کامل

اقلام تعهدی غیرعادی و سود مورد انتظار

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} 3- مدلهای مبتنی بر روش توزیع فراوانیبورگ استالر و دچو (1997) دی جورج و همکاران (1999)فراوانی مقایسه سود یالانه با سطح سود صفر و... متن کامل