Posted in مقالات و پایان نامه ها

نگارش تلفیقی مشارکتی :/پایان نامه درباره یادگیری مشارکتی

یادگیری انفرادی با یاری گرفتن از تیم در این روش نیز تیم‏های چهار نفری دانش‏آموزان که در سطوح کارایی متفاوت هستند تشکیل می‏شود و به…

Continue Reading...