عوامل موفقیت مدیریت دانش و مدیریت دانش در سازمان

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} بین تولید دانش و انتقال دانش رابطه معناداری به دست آمد که سطح بالای یک مؤلفه با سطح بالای دیگری همراه است.وجود فرهنگ تسهیم... متن کامل

فرآیند نوآوری در سازمان و عوامل موثر در موفقیت

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} اجاره داران(Grebel,2001: 3)در کنار این نگاه تک بعدی اقتصادی، استیونسون و جریلو (1990) با نگاه میان رشته ای به کارآفرینی، بحث... متن کامل

اجرای موفقیت آمیز برنامه و مدیریت دانش در سازمان

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} عدم اعتماد: وجود اعتماد بین یک سازمان و زیرمجموعه‌های آن، و بین اعضای سازمان اثر مستقیمی بر جریان تاثیرات در سازمان دارد و... متن کامل

عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} مطالعات زیادی در زمینه رفتار شهروندی انجام شده است .کارام بایا، مطالعه ای که در این زمینه انجام داد، دریافت که کارکنانی که... متن کامل

عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش و مدیریت دانش در سازمان

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} انتظارات باید مدیریت شود: اجرای برنامه ی مدیریت دانش مستلزم تغییرات اساسی در چگونگی تعاملات، ارتباطات و دستورات بین کارکنان... متن کامل