مزایای ناشی از کیفیت خدمات و افزایش انتظارات مشتریان

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} برای اطمینان از موفقیت رویکرد کیفیت , باید رضایت مشتریان را به گونه ای هماهنگ و همزمان با رضایت پرسنل مدنظر قرار داد (کلادا ,... متن کامل

ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف کننده و رضایت مشتری و کیفیت خدمات

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} کاظمی ونظیف درتحقیقی با عنوان« عدالت ادراکشده از احیاء خدماتی و تاثیر آن براعتماد مشتریان در شرکتهای مسافربری هوایی... متن کامل