جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

اهداف کلیدی فرآیندها و پژوهش های عدالت ترمیمی ……………………………………….. 33 نتایج عدالت ترمیمی ……………………………………………………………………………………… 34 اصول عدالت ترمیمی …………………………………………………………………………………….. 34 گفتار دوم: ظهور و افول…