امام رضا (ع) و میزان استرس

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} در این بخش یافته های پژوهش براساس فرضیه های پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد. قبل از پرداختن به فرضیه های پژوهش ابتدا به این نکته... متن کامل

پیشگیری از استرس شغلی و آموزش مدیریت استرس

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} اطمینان از حمایت مدیران مافوق از برنامه مشارکت کارمندان در مراحل پیشگیری مشارکت کارمندان به همراه مدیران با هم در یک گروه... متن کامل

ارزیابی عملکرد کارکنان و نشانه های استرس شغلی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} 2-15-9 خطاها و اشتباهات کاری شاید بزرگترین هزینه ای که بر اثر استرس شغلی پدید می آید و محاسبه آن نیز از همه دشوارتر است،... متن کامل

رفتار سازمانی کارکنان و جمعیت هلال احمر

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} مفهوم رفتار سازمانی، تحولی در حوزه رفتار سازمانی ایجاد نموده است. این مفهوم مسلماً باعث شده است که سازمان ها نوآور، منعطف،... متن کامل

رضایت شغلی کارکنان و ابعاد فرسودگی شغلی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} فرسودگی شغلی 1 رضایت از حقوق 05/0 1 رضایت از همکاران 02/0 15/0 1 رضایت از نحوه ارتقا 03/0- 26/0* 19/0* 1رضایت از ماهیت کار 06/0 21/0* 13/0 41/0* 1 رضایت... متن کامل

عوامل مؤثر بر رضایت شغلی و عوامل فرسودگی شغلی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} – آر.اس. ر، آلتایمر، ا.، ترجمه خواجه پور،غ 1380، ، استرس شغلی، ناشر: سازمان مدیریت صنعتی(معرفی شده در نشریه ی داخلی شماره 63... متن کامل

تعداد گویه ها و سؤالات مربوط به فرسودگی شغلی و شیوه ی نمره گذاری

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} وقتی نمرات افراد درهر سؤال مشخص باشد با جمع کردن نمرات می توان خرده آزمون ها ی چهارگانه را حساب کرد. در واقع با جمع نمرات 9... متن کامل

ابعاد فرسودگی شغلی و ابعاد رضایت شغلی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} سطع معناداری T بتا B متغیر های پیش بین11/0 57/1 13/0 27/0 رضایت شغلی002/0 17/3 26/0 11/0 فرسودگی شغلیهمانگونه که مشاهده می شود سطح معناداری... متن کامل

فرسودگی شغلی در مدیران و رضایت شغلی کارکنان

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} د) پاداشها:پاداشی که برای انجام کار به کارکنان داده میشود نیز عامل بالقوه دیگری است که ممکن است آنها را دستخوش استرس کند. به... متن کامل

مقیاس فرسودگی شغلی و سابقه خدمت کارکنان

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} سارس (1988) فرسودگی شغلی 128 مدیر آموزشی را در کانادا بررسی کرد. یافتههای تحقیق او نشان داد که خستگی عاطفی، خود گمکردگی، عدم... متن کامل