بودجه بندی سرمایه ای و مدیریت استراتژیک

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} فصل دومادبیات تحقیق مقدمه محیط کسب و کار مبتنی بر دانش نیازمند مدلی است که داراییهای ناملموس سازمانی از قبیل دانش و... متن کامل

اطلاعات حسابداری مدیریت و بهای تمام‌شده محصول

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} حسابداری مدیریت، یک سیستم اندازه‌گیری برای گرداوری اطلاعات مالی و عملیاتی است که فعالیت مدیریتی و رفتارهای انگیزه‌ای را... متن کامل

مدل کارگزار فناوری و مهارت های مدیریتی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} 6) اعلامیه منابع انسانی7) جستجوگر ارزش8) ارزش گذاری دارایی فکری ایجاد ارزش مطلق9) روش های مالی اندازه گیری دارایی نامشهود روش... متن کامل

استانداردهای حسابداری و داراییهای نامشهود

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} در سال 1994 ابزار شبیه سازی سلمی به نام تانگو روانه بازار شد. تانگو اولین محصول پرفروش است که در آموزش مدیران درباره اهمیت... متن کامل

روش سرمایه فکری مستقیم و شرکت های نرم افزاری

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} ارزش بازار به دفتری، از روشهای عمومی شناخته شده برای اندازه گیری دارایی های نامشهود و سرمایه فکری است .این ارزش از طریق... متن کامل

سازمان تامین اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} چکیدههدف این پژوهش، بررسی رابطه بین سیستمهای حسابداری مدیریت و توسعه سرمایه فکری در سازمان تأمین اجتماعی میباشد. بدین... متن کامل

عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه و تأمین مالی از طریق بدهی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} دسته‌ی اول نظریه پردازان و پژوهش گران که این دارایی‌ها را از خلال توجه به منابع و سرمایه انسانی سازمان مورد مطالعه قرار... متن کامل

الگوی معادلات ساختاری و معادلات ساختاری

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} N حدأقل حداکثر میانگین انحراف معیار واریانس 150 1 5 97/3 68/0 46/0 نمودار (4- 5): توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به متغیر... متن کامل

الگوی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} سرمایه ساختاری 775/0سرمایه انسانی 796/0سرمایه مشتری (رابطه‌ای) 807/0به منظور تأیید معنی‌داری این روابط و مدل اندازه‌گیری بعد... متن کامل

فرایندهای سازمانی و رضایتمندی مشتریان

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} (Chi-Square= 2.14, df=4, P-Value=0.88, RMSEA=0.00)شکل (4-2): اعداد معنی‌داری ضرایب مدل نهایی اندازه‌گیری متغیر عملکرد شعبنتایج اجرای مدل... متن کامل