عوامل موثر بر تبلیغات شفاهی و مالکیت سهامداران نهادی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} از دیدگاه AMA رفتار مصرف کننده به عنوان تعامل پویا از تأثیر و شناخت، رقتار محیطی که با آن ها انسان جنبه های تغییر یافته ای از... متن کامل

مالکیت سهامداران نهادی و ارتباطات دهان به دهان

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} آرگان و همکاران (2011) در پژوهشی تحت عنوان «اثرات ارتباط دهان به دهان در موجودی ها و مبادلات سهام» به تبیین ابعاد بازاریابی... متن کامل

کیفیت اقلام تعهدی و روشهای ناپارامتری

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} پایداری سود 9.8932 0.0091 دادههای متغیر ایستا است پیشبینی سود 10.799 0.008 دادههای متغیر ایستا استهموارسازی سود 13.182 0.0021 دادههای متغیر... متن کامل

اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری و خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} معیارهای خارجی مرتبط با کیفیت گزارشگری مالی هرکدام از این طبقات، دربردارنده چندین جز میباشد که در ادامه به معرفی آنها... متن کامل

خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری و شرکت های تولید کننده

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} معیارهای مرتبط با خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداریخصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری، سبب سودمندی اطلاعات جهت تصمیمگیری میشود. از... متن کامل

استانداردهای حسابداری و انگیزههای مدیریت سود

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} امید پورحیدری و عباس افلاطونی (1385) در پژوهشی به این نتیجه رسیدند زمانی که فعالیتهای عملیاتی واقعی از فعالیتهای عملیاتی مورد... متن کامل

بازده مورد انتظار و حقوق صاحبان سهام

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} نتایج بسیاری از پژوهشات حاکی از اثبات این انگیزه برای مدیریت سود واقعی است. شرکت‌ها می‌توانند اول جهت ایجاد یک جریان با... متن کامل

شرکت های پذیرفته شده و رگرسیون خطی چندگانه

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} خواجوی و ناظمی (1384) نیز نشان دادند که میانگین بازده (عادی و غیر عادی ) شرکت ها تحت تاثیر میزان ارقام تعهدی و اجزای مربوطه قرار... متن کامل

اقلام تعهدی اختیاری و بورس اوراق بهادار

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} ثقفی و بهار مقدم (1387) نشان دادند هرگاه نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام بیشتر باشد انگیزه مدیران برای مدیریت سود افزایش... متن کامل