جایگاه اصل استقلال و بی‌طرفی قاضی در محاکمات کیفری بین‌‌المللی

جایگاه اصل استقلال و بی‌طرفی قاضی در محاکمات کیفری بین‌‌المللی

گفتار پنجم: استقلال دادگاه های بین المللی……………………………………………………………………59 گفتار ششم: استقلال قضات در برابریکدیگر………………………………………………………………..62 گفتار هفتم: استقلال در امورد اداری……………………………………………………………………………63 گفتار هشتم: استقلال در امور مالی………………………………………………………………………………64…

منابع مقالات علمی :
همجنس گرایی در دین و روانشناسی ۹۳- قسمت ۲۰

منابع مقالات علمی : همجنس گرایی در دین و روانشناسی ۹۳- قسمت ۲۰

کالات. ج، روانشناسی فیزیولوژیک، سید محمدی، یحیی، چاپ دوم، نشر روان، تهران، ۱۳۸۷شکرمی، صابر، سیر مجازات در ادیان و تمدنها، نشر بین الملل، تهران، ۱۳۸۸ش.کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی،…