همجنس گرایی در دین و روانشناسی ۹۳- قسمت ۱۹

همجنس گرایی در دین و روانشناسی ۹۳- قسمت ۱۹

دریایی، تورج، شاهنشاهی ساسانی، مترجم: مرتضی ثاقب فر، انتشارات ققنوس، تهران، ۱۳۸۳شدورانت، ویل، تاریخ تمدن، م‍ت‍رج‍م‌: اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ دول‍ت‍ش‍اه‍ی‌، ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌‏رابینسون، نانسی ام؛ رابینسون، هالبرت…

منابع مقالات علمی :
همجنس گرایی در دین و روانشناسی ۹۳- قسمت ۲۰

منابع مقالات علمی : همجنس گرایی در دین و روانشناسی ۹۳- قسمت ۲۰

کالات. ج، روانشناسی فیزیولوژیک، سید محمدی، یحیی، چاپ دوم، نشر روان، تهران، ۱۳۸۷شکرمی، صابر، سیر مجازات در ادیان و تمدنها، نشر بین الملل، تهران، ۱۳۸۸ش.کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی،…

سایت مقالات فارسی – 
همجنس گرایی در دین و روانشناسی ۹۳- قسمت ۲۳

سایت مقالات فارسی – همجنس گرایی در دین و روانشناسی ۹۳- قسمت ۲۳

http://www.nakhasteh.comhttp://www.narth.orghttp://www.ncbi.nlm.nih.govhttp://www.sarbat.nethttp://www.Vatican.va. ف‍ق‍ی‍ه‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ن‍ق‍ی‌، تربیت جنسی: مبانی، اصول و روش‌ها از منظر قرآن و حدیث، موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، سازمان چاپ و نشر‏ ↑. Homosexuality ↑. www.en.wikipedia.org. دانشنامه…