رشد و توسعه اقتصادی و تولید ناخالص داخلی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} هدف این مطالعه پاسخ به این سوال است که آیا ساختار سرمایه انسانی، که در فصل اول توضیح دادیم، در استان‌های مختلف کشور متفاوت... متن کامل

نرخ بازده مورد انتظار و محتوای اطلاعاتی سود

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} سود گزارش شده استثنائاً کاهش یا افزایش داده میشود تا نوسانات کلی را کاهش دهد. هموارسازی ممکن است گیرندگان اوراق بدهی را... متن کامل

اهمیت جریان‌های نقدی و هزینه‌های نمایندگی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیقمقدمهیکی از اصلی‌ترین تصمیمات مدیران مالی در شرکت‌های سهامی عام، تعیین ترکیب بهینه... متن کامل

مدل های حاکمیت شرکتی و شرکت های پذیرفته شده

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} مقدمهبرای سالیان متمادی در گذشته، اقتصاددانان فرض می کردند که تمامی گروه های مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک... متن کامل

اعتماد سرمایه گذاران و شرکتهای پذیرفته شده

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} 5-3- نتایج 85 5-4- محدودیتهای تحقیق 86 5-5- پیشنهادات 87 چکیدهتشکیل شرکتهای بزرگ و به دنبال آن، مسائل مربوط به تفکیک مالکیت از... متن کامل

نارضایتی مشتری و سرمایه در گردش

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} 2-3) بقیه مردم: به این مشتریان باید حداقل سقف خدمات ارائه شود.مرحله سوم) مشخص کردن اهداف خدمت: پس از طى دو مرحله قبل باید اهداف... متن کامل

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و عوامل موثر بر ساختار سرمایه

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .005بنابراین با استفاده از جدول (4-53) از مدل زیر می توان جهت پیش بینی اثرنسبت سود آوری بر اهرم مالی استفاده کرد.BL =0/722 – 0/681... متن کامل

دارایی های وثیقه ای و مدل های رگرسیونی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} جدول چهارم: جدول ضرایب مدل رگرسیونیدر این جدول در ستون B به ترتیب مقادیر رگرسیون و مقدار ثابت ارائه شده است بقیه ستون های این... متن کامل

تأمین مالی از طریق سهام و تأمین مالی از طریق بدهی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} در تحلیل MM، هزینه های کار گزاری و انجام معاملات، صفر در نظر گرفته می شود که موجب می شود حرکت سرمایه گذار بدون هزینه باشد. در... متن کامل