کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی و نشانه های فرسودگی شغلی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} گل پور چمر کوهی و محمد امینی(1391)، اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود ذهن آگاهی و افزایش ابراز وجود در دانش آموزان... متن کامل

پنج عامل بزرگ شخصیت و سبک های مقابله ای

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} ای در دانشجویان پرداختند. نتایج نشان داد برون گرایی با سبک مقابله ای هیجان مدار رابطه ی منفی معنادار دارد.جعفر نژاد و... متن کامل

استرس به عنوان کنشی متقابل و اثربخشی و کارایی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} برای نمونه یکی از وضعیت‌های پراسترس و مرتبط با شغل این است که از یک سو کارگر یا کارمند در معرض خواستها یا فشارهای زیاد کاری... متن کامل

دیدگاه روان پویایی و امید به زندگی زنان

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} در نهایت اینکه زنان بیشتر از مردان دچار فرسودگی زناشویی می شوند. پاینز(1381)، علاوه بر سنگینی بار مسئولیت دو علت دیگر را برای... متن کامل

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و طرحواره های ناسازگار اولیه

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} 27. زندی پور، طیبه. 1391. درمان کل نگر و کیفیت زندگی بیماران MS در ایران. مطالعات روانشناختی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی... متن کامل

طرحواره های ناسازگار اولیه و سبک های مقابله با استرس

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} در پژوهشی بشارت و همکاران (1387، 1)، به بررسی رابطه سبک های مقابله با استرس و سلامت روانی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس... متن کامل

مقیاس اضطراب اجتماعی برای نوجوانان و اختلال اضطراب اجتماعی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} برگزاری کارگاههای آموزشی به منظور آموزش شیوههای تقوبت باورهای خودکارآمدی دانش‌آموزان 2- برگزاری دوره های آموزشی... متن کامل

کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی و راهبردهای شناختی و فراشناختی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} تهیه بروشورهای آموزشی مشاوره ای برای دانش آموزان تا بتوانند با استفاده از شیوه های مطرح شده ارتقاء سلامت روان خود کمک کنند... متن کامل

امنیت عاطفی و ویژگی های سلامت روان

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} نظریه لونیسون: لونیسون و همکاران معتقدند که سلامت روانی عبارت است از اینکه اولاً فرد که احساسی نسبت به خود و دیگران و دنیای... متن کامل

شبکه روابط اجتماعی و روابط اجتماعی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} هدف اصلی سلامت روانی کمک به همه افراد در رسیدن به زندگی کامل تر، شادتر، هماهنگ تر و مؤثرتر است و موضوع سلامت روانی به درک و... متن کامل