تعیین داور، حدود وظایف و اختیارات وی در داوری‌های تجاری بین‌المللی

تعیین داور، حدود وظایف و اختیارات وی در داوری‌های تجاری بین‌المللی

ب: در داوری سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………23 بند دوم: تعیین دیوان داوری سه نفره…………………………………………………………………………………………………….24 الف: در داوری موردی……………………………………………………………………………………………………………………..24 ب: در داوری سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………25 گفتار پنجم: محدودیت های آزادی طرفین…